Guide till hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om tre områden: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. På denna sida kan du läsa mer om varför ert företag bör arbeta mer med hållbarhet, hur ni kan gå till väga och var ni kan vända er för tips och råd.

Hållbarhet kan upplevas som svårt att greppa. Men hjälp finns att få.

Därför arbetar företag med hållbarhet

Följande skäl är vanliga bland företag:

Kundkrav - Ökad medvetenhet hos kunder leder till ökade krav på dig som leverantör. En hållbar verksamhet ökar möjligheten att behålla och skaffa nya kunder.

Konkurrenskraft - Om ni som företag möter hållbarhetskraven från kunder, leverantörer och samhälle ökar era möjligheter att möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi.

Lönsamhet - Ett genomtänkt hållbarhetsarbete leder långsiktigt till nya affärsmöjligheter, stärkt varumärke och ökad lönsamhet.

Attraktiv arbetsgivare - Kompetent arbetskraft vill gärna jobba hos arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbarhet.

Ökar möjligheterna till finansiering - Med en helhetssyn, långsiktighet och trovärdighet i hållbarhetsfrågor uppfyller ni många av kraven från
banker och investerare.

Vad innebär hållbart företagande?

Som ett resultat av en FN-konferens i Rio de Janeiro 2012 skapades Agenda 2030, ett dokument som ska gälla alla människor i hela världen och som enkelt uttryckt syftar till att göra jorden till en bättre plats.

För att förverkliga Agenda 2030 skapade FN de 17 globala målen. Dessa skall säkerställa en hållbar utveckling för att utrota fattigdom, utjämna ojämlikheter och orättvisor, samt lösa klimatfrågan.

Så vad har dessa globala utmaningar och målsättningar med företag i Kalmar län att göra? Jo, globala målen är inte enbart ett verktyg för att få hela världen att bli en bättre plats att leva på. De är även en guide till hur man som företagare kan vässa sin verksamhet och locka nya kunder. Detta inte minst enligt de fem skäl som listades ovan.

Globala målen - din guide till hållbart företagande

För en företagare i Kalmar län kan de globala målen vid en första titt verka svåra att koppla till sin egen verksamhet. Men tittar man närmare på respektive mål framgår hur de val företaget gör också påverkar målen, och därigenom också stärker företagets konkurrenskraft.

Nedan följer FN:s definitioner av alla de 17 globala målen, tillsammans med exempel på hur man som företagare kan arbeta med dem.

Tips!

Alla kan inte göra allt - men alla kan göra något.

Just ert företag behöver inte omedelbart börja arbeta med alla de 17 målen samtidigt. Fokusera gärna på de mål där ditt företag kan bidra till störst påverkan.

Mål 1 – Ingen fattigdom

FN:s definition: Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Det innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk aktivitet.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Handla hållbart. Handla gärna med Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper eller säljer får en schysst ersättning för sitt arbete.
 • Rekrytera, utbilda och anställ medlemmar i lokalsamhället, inklusive de som lever i fattigdom, och integrera dem i din värdekedja.
 • Utveckla produkter och tjänster skräddarsydda för fattiga kunder, eller stöd projekt som bekämpar fattigdom.

Mål 2 – Ingen hunger

FN:s definition: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Stödja lokala livsmedelsproducenter (till exempel handla lokalproducerat).
 • Främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet för att förebygga livsstilssjukdomar.
 • Utveckla produkter, tjänster och ny teknik skräddarsydda för att minska matsvinn och/eller bidra till en hållbar livsmedelsproduktion.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

FN:s definition: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Förebygga drogmissbruk, farliga kemikalier samt verka för god fysisk och psykisk hälsa hos personalen och/eller kunder.

Mål 4 – God utbildning för alla

FN:s definition: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Möjliggöra regelbunden kompetensutveckling för samtliga anställda.
 • Skapa praktikplatser och arbetsstudieprogram.
 • Utveckla produkter och tjänster som möjliggör utbildning av högre kvalitet och/eller eliminerar hinder för tillgång till utbildning och förbättrar kvaliteten på lärandet.

Mål 5 – Jämställdhet

FN:s definition: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Främja och säkerställa lika möjligheter för kvinnor och män i såväl den dagliga verksamheten som vid rekrytering.
 • Motverka alla former av våld (fysiska och psykiska övergrepp samt sexuella trakasserier) på jobbet.
 • Arbeta målmedvetet med att öka jämställdhet och mångfald på alla nivåer i organisationen.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

FN:s definition: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Hushålla med vatten och förhindra föroreningar, såväl i den egna verksamheten som hos dina underleverantörer.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

FN:s definition: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Ta kontroll och löpande följa upp inköp, egen produktion och förbrukning av energi.  
 • Reducera bort onödig förbrukning och sprida ut nödvändig förbrukning under dygnet.
 • Arbeta med ständig energieffektivisering genom hela värdekedjan och välja fossilfria och förnybara lösningar där energi behövs. 
 • Utnyttja transporter och material på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.
 • Samdistribuera med flera och prioritera mindre energiintensiva transportsätt som tåg framför bil och flyg.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

FN:s definition: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Följa avtal och lagar som främjar trygg och säker arbetsmiljö - arbeta systematiskt med arbetsmiljö och rapportera risker, tillbud och olyckor.
 • Respektera mänskliga rättigheter, tillämpa rättvisa rekryteringsmetoder.
 • Kontrollera dina leverantörskedjor - implementera leverantörsbedömningar för att identifiera brister (till exempel brott mot mänskliga rättigheter, barnarbete och tvångsarbete)

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

FN:s definition: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Stimulera teknikutveckling och innovativt tänkande. Skänk bort eller återanvänd sådant som inte längre används.
 • En noggrann övervägning av hela produktens livscykel för att minska användningen av vissa material, förlänga livslängden med hjälp av underhåll och reparationer, återanvända eller återvinna material vid livscykelns slut.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

FN:s definition: Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Främja en kultur som garanterar alla medarbetares lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
 • Rekrytera, utbilda och anställa människor från lokalsamhället, inklusive de som lever i utanförskap eller befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, och integrera dem i din verksamhet.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

FN:s definition: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Se över avfall och svinn i hela värdekedjan.
 • Se över fordon, resor och transporter för att minimera utsläpp av skadliga ämnen.
 • Erbjuda lösningar, produkter eller tjänster som främjar säker och hållbar infrastruktur i samhället.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

FN:s definition: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Sätta mätbara mål för företagets arbete inom hållbar utveckling och följa upp regelbundet.
 • Reducera svinn och avfall i produktionen samt efterföljande led och se till att allt oundvikligt avfall utnyttjas till fullo.
 • Främja ett effektivt resursutnyttjande genom att designa produkter för att kunna återanvändas, renoveras, omtillverkas och så småningom återvinnas.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

FN:s definition: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Väga in hållbarhet, till exempel koldioxidutsläpp, vid kommande investeringsbeslut.
 • Minska växthusgasutsläpp från transporter genom lokala inköp, ökad bränsleeffektivitet och omställning till elektrifierade transporter/fordon.
 • Förstå vilken klimatpåverkan verksamheten har och agera för att minska den samma. Fundera över alternativa affärsmodeller som ger ett mindre klimatavtryck än den ditt företag ger idag.

Mål 14 – Hav och marina resurser

FN:s definition: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Fasa ut alla engångsartiklar och använd olika typer av hållbara (förnybara eller återvunna) material.
 • Ersätt, begränsa eller förbjud användningen av kemikalier, tillsatser eller material som är skadliga för vattenlevande organismer och marina ekosystem.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

FN:s definition: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologiskt mångfald.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Välj certifierat och ekologiskt när ni gör inköp av produkter och tjänster (till exempel frukt, kaffe, te, papper och städ).

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

FN:s definition: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Se till att ditt företag har välfungerande säkerhetssystem för att motverka organiserad brottslighet samt att vara uppmärksam på korruption och mutor.

Mål 17 – Genomförande och partnerskap

FN:s definition: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Ingå partnerskap eller samarbeten i syfte att stödja hållbar utveckling.
 • Delta i arbetet med de hållbarhetsagendor som är relevanta för branschen för att utbyta kunskap och tillsammans minska branschens klimatpåverkan.

Vilken hjälp finns att få?

Oavsett hur stort eller litet ert företag är och oavsett bransch kan alla vara med och göra skillnad. Här följer olika tips på vart du kan vända dig för tips och råd:

Almi Företagspartner i Kalmar län

Almi Företagspartner i Kalmar län hjälper företag att utvecklas genom rådgivning, lån och riskkapital. Almi har ett hållbarhetsprogram som hjälper företag med konkreta handlingsplaner för att komma vidare i sitt hållbarhetsarbete. Gå in på Almis hemsida för att läsa mer.

IUC Kalmar län - projekt Klivet

IUC, Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar län, är en regional resurs för ökad konkurrenskraft och kompetensutveckling för länets industriföretag.

IUC:s projekt KLIVET hjälper industriföretag att ställa om till en hållbar framtid. Projektet hjälper dig som företagare att ta fram praktiska verktyg för ert omställningsarbete. Vi gör detta tillsammans i Kalmar län men också med företag på Gotland, så det finns goda möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyten. Läs mer här på KLIVET | IUC Kalmar Läns hemsida.

Energikontor Sydost

Energikontor Sydosts uppdrag är bland annat att genom olika insatser och projekt, stötta företag att ställa om till långsiktigt hållbar energianvändning.

Ta kontakt med  Energikontor Sydost för att få hjälp eller för att få veta mer.

Regionala företagsstöd – Region Kalmar län

Region Kalmar län ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet. Stöden kan bland annat sökas för att utveckla hållbarhetsarbetet i företaget. Läs mer om våra stöd och vad som gäller här och ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar.

globalamalen.se

Globala målen – För hållbar utveckling kan du läsa och lära dig mer samt få inspiration om hur ditt företag kan arbeta aktivt med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

verksamt.se

På verksamt.se finns tips och inspiration kring hållbart företagande.

Kontakt