Omställningscheck

Vill du anlita extern specialistkompetens för att ställa om din verksamhet för att stärka konkurrenskraften i ditt företag inför tiden efter coronapandemin?

EU-logotyp

Med Region Kalmar läns omställningscheck kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst.

Stödet ska gå till framåtblickande insatser som möjliggör att företaget kommer starkare ur pandemin.

Omställningschecken kan sökas inom följande områden:

 • Internationalisering
 • Hållbar omställning
 • Digital omställning
 • Kompetensförsörjning

Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vilka företag kan söka omställningscheck?

Stödet kan sökas av företag som:

 • är registrerade i Sverige och har ett fast arbetsställe (cfar-nummer) och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Kalmar län.
 • har drabbats av coronapandemin. Företaget får dock inte ha befunnit sig i ekonomiska svårigheter innan pandemin.
 • har mellan 2 och 100 anställda.
 • har en omsättning på minst 1 miljon kronor och maximalt 150 miljoner kronor. (Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut.)
 • uppfyller kriterierna för EU:s definition för små- och medelstora företag (koncernnivå).
 • bedriver näringsverksamhet och innehar F-skatt.

Omställningscheck internationalisering – vad gäller?

Syftet är att stimulera företag till att ta steget ut på internationella marknader. Checken kan användas till att förbereda för en internationalisering. Det vill säga förberedelse fram till import och export.

Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land. Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder.

Checken kan användas till följande ändamål:

 • förbereda en internationalisering (t.ex. utredning om klimatpåverkan eller marknadsundersökning inför en ny exportsatsning).
 • utreda frågor kopplade till Brexit.
 • säkerställa hållbara leverantörskedjor (så att de fungerar, men även att de tar hänsyn till social- och miljömässig hållbarhet).
 • utreda juridiska frågor kopplat till en tänkt internationalisering.

Draknäste

Vid ansökan om check för internationalisering kommer det sökande företaget att föredra sitt internationaliseringsprojekt inför ett draknäste. I Kalmar län finns en samverkan mellan offentliga aktörer som stöder projekt inom internationalisering. Samverkan kallas ”Regional exportsamverkan” och deltagande aktörer är:

 • Almi Företagspartner
 • Exportkreditnämnden
 • Business Sweden
 • Enterprise Europe Network
 • Region Kalmar län

Omställningscheck digital omställning – vad gäller?

Syftet är att stimulera företag till ökat användande av digital teknik och därigenom skapa nya värden i företaget och stärka konkurrenskraften.

Det kan till exempel handla om att förändra företagets verksamhet, process eller organisation. Insatsen ska påtagligt öka företagets konkurrenskraft. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Checken kan användas till följande ändamål:

 • automation och robotisering.
 • utveckla företagets affärssystem för att inkludera fler dimensioner.
 • digitalisering av system som stöder administration eller produktion.
 • identifiera nya affärsmodeller, till exempel genom att skapa nya tjänster med hjälp av befintliga datamängder.
 • ta fram en strategi för företagets digitala omställning.
 • utreda juridiska frågor kring digitala tjänster och produkter.
 • utveckla verksamheten med hjälp av artificial intelligence (AI), virtual reality (VR) eller augmented reality (AR).

Omställningscheck för hållbar omställning – vad gäller?

Syftet är att stimulera företag att gå från icke hållbara till fossilfria, resurseffektiva samt hållbara lösningar och affärsmodeller.

Checken kan användas till följande ändamål:

 • genomföra en hållbarhetsanalys av företaget eller dess produkter.
  ta fram en hållbarhetsstrategi för företaget.
 • kartlägga potentialen för att förflytta företaget från en linjär till en cirkulär affärsmodell.
 • utreda vad som behöver göras för att utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering.
 • säkerställa hållbara leverantörskedjor (så att de fungerar, men även att de tar hänsyn till social- och miljömässig hållbarhet).
 • miljö- och hållbarhetscertifiering av företaget, till exempel genom ISO 14001 eller ISO 26000:2020. (Certifieringar som krävs enligt lag är dock inte stödberättigade.)

Omställningscheck för kompetensförsörjning – vad gäller?

Syftet är att stimulera företag till att se över framtida kompetensbehov men även att utöka kompetensen i företagets ledning och öka kvalitén i styrelsearbetet.

Checken kan användas till följande ändamål:

 • kompetenskartläggning.
 • konsultkostnad för att rekrytera extern styrelseledamot.
 • gäller endast första gången företaget tar in extern ledamot i styrelsen.
 • rekryteringsuppdraget får ej gälla en tillsvidareanställning.
 • extern styrelseledamot - företagets kostnader för styrelsearvodet de första 6 månaderna.
 • uppdraget får omfatta maximalt 1 år. Rekryterad styrelseledamot får ej vara närstående. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.
 • kompetensutveckling inom hållbarhet.
 • gäller insatser för ledning och/eller hela personalstyrkan.

Hur stort bidrag kan checken utgöra?

Bidragsdel:

Ett företag kan beviljas mellan 25 000 kronor och 200 000 kronor i stöd. Stödet kan maximalt uppgå till 75 procent av godkända kostnaderna för extern tjänst.

Egen insats:

Resterande del av godkända kostnader ska finansieras med egna medel.

När lämnas inte stöd?

Stöd lämnas inte:

 • när stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens. (Det kan till exempel gälla detaljhan­del, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg- och entreprenadverksamhet.)
 • till företag och utrustning av rörlig karaktär (t.ex. entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning/allt med "hjul på", fordon).
 • till företag där företag/ägare/styrelsemedlemmar har skulder till det offentliga (t.ex. skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • till företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen. Vid den samlade bedömningen tas bland annat hänsyn till resultat, soliditet och aktieutdelningar.
 • till företag som har varit i konkurs under det senaste året.
 • när investeringen avser åtgärder som krävs enligt lag, exempelvis vissa certifieringar eller tillstånd.
 • när investeringen avser utbildning eller annonsering.
 • till löpande kostnader eller investeringar som avser företagets normala drift (till exempel en hemsida/webbplats/webshop).
 • till företag med svag ekonomisk ställning.
 • till investeringar där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller
 • företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Hur ansöker jag om omställningscheck?

Omställningscheck är en tillfällig check som kan sökas under perioden 15 juni 2021 till och med 11 november 2022 under förutsättning att medel finns. Innan du ansöker om omställningscheck bör du kontakta Region Kalmar län (se kontaktuppgifter nedan).

Instruktion/lathund för ansökan erhålls från oss då ansökan blir aktuell.

Vad ska jag tänka på när jag skickar post eller e-post?

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt

 

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022