Kulturarrangemang för barn och unga - särskild utlysning

Nu kan ideella organisationer och kommuner i länet söka stöd för kulturarrangemang som riktar sig till barn och unga. Den särskilda utlysningen sker inom ramen för Region Kalmar läns kulturprojektmedel och gäller insatser som äger rum under 2023.

Grupp av ungdomar

Finansiering

Bidraget är avsett att täcka gagekostnader för professionella kulturutövare eller andra kostnader som kan kopplas till kulturarrangemanget, till exempel hyra av lokal, kostnad för ljud- och ljusteknik och resor.

Bidrag kan beviljas med upp till 100 procent av kulturarrangemangets kostnader, dock max 50 000 kronor.

Kriterier

Bidrag fördelas till kulturarrangemang som:

  • riktar sig till målgruppen barn och unga
  • ryms inom något av konstområdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur eller kulturarv
  • utförs av professionella kulturutövare (personer som får sin huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet)
  • är öppet för allmänheten
  • äger rum i Kalmar län.

Samtliga kriterier ovan ska vara uppfyllda.

Enskilda personer eller företag kan inte vara sökande.

Bidrag beviljas inte till insatser som redan har påbörjats.

Ansökan och redovisning

Ansökningar kan lämnas in från 15 januari till 15 mars 2023. 

Beslut fattas skyndsamt efter sista ansökningsdag och arrangemanget kan starta omgående efter beslut.

Kontakt