Regionala stöd

Region Kalmar län stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och landsbygdsutveckling. Projektstöd kan beviljas till offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer. Normalt kan inte enskilda personer eller företag vara sökande.

Projektguiden

Region Kalmar län har sammanställt en genomgripande guide som hjälper dig genom alla steg i processen, från planering av ditt projekt till genomförandet. Här kan du ta del av projektguiden, som även finns som nedladdningsbar pdf.

Ansök om regionalt projektstöd

Ansökan om projektstöd ska göras via e-tjänsten Min ansökan. Innan du går vidare rekommenderar vi att du läser hjälptexten nedan om hur du registrerar dina uppgifter i ansökan.

Vad ska jag tänka på när jag fyller i "Min ansökan"?

När du ska logga in i Min ansökan finns valen “BankID” och “Användarnamn”. Du ska välja det alternativ du valde när du skapade kontot. Om du inte har ett befintligt konto rekommenderar vi att du skapar ett nytt med hjälp av BankID (förslagsvis klickar du på “logga in” under BankID).

För att skapa en ny ansökan gör du enligt följande:

 1. Logga in med BankID eller Användarnamn.
 2. Välj “regional utveckling – mina sidor”.
 3. Välj “projektmedel”.
 4. Välj “skapa projekt”, döp projektet och klicka på “skapa”.
 5. Välj “skapa ansökan” i högerkanten och välj Region Kalmar län. Notera att du här kan skapa flera ansökningar per projekt, det vill säga om du ska söka finansiering från mer än en region. Däremot, om du även planerar att söka EU-finansiering, behöver du också “skapa projekt” under “EU-medel” (se punkt 3), eftersom det är två olika delsystem.
 6. Viktigt! Ange kontaktuppgifter under “Mina kontakter” när du kommit in i miljön för din ansökan. Här ska du ange en eller fler kontaktpersoner med e-postadresser. Tänk på att det bara är de kontakter som anges här som kan arbeta med ansökan och senare även begära utbetalning av projektmedel. Ange därför helst mer än en kontaktperson, varav en med fördel kan vara kontaktperson för ekonomifrågor.
 7. Därefter fyller du i ansökan som består av nio arbetsflikar: "Sökande", "Samverkansparter", “Betalningssätt”, “Projektinformation”, "Aktivitetsplan", "Budget", “Förskott”, "Mina kontakter" samt "Dokument". För att få vägledning om de olika stegen i ansökan läs gärna i Projektguiden under avsnitt 3.
 8. När du är klar med din ansökan klickar du på “validera ansökan” för att säkerställa att allt är okej. Därefter klickar du på “skicka in ansökan”. Då skapas ett missiv som ska skrivas ut och undertecknas av behörig firmatecknare. Det underskrivna missivet mejlar du till “ansvarig handläggare” samt till ansokan@regionkalmar.se. Originalet kan ni spara hos er som projektägare.

Obligatoriska bilagor

 • ”Underlag som styrker behörig firmatecknare”,
 • ”Jämställdhetsplan/policy” samt
 • ”Specificerad budget (Regionala projekt eller medfinansiering ERUF)”

Dessa bilagor är obligatoriska och ska bifogas ansökan. I vissa fall behövs också bilagan ”Medfinansieringsintyg”.

Information och vägledning

Varje arbetsflik har en i-knapp som visar en hjälptext för respektive uppgifter som ska fyllas i.

Det finns också en +-knapp som visar hjälptexter av för mer allmänna frågor om ansökan.

Vilken hjälpmall för budget ska jag använda?

Det finns två alternativ för hjälpmallar. Är du osäker kring vilken mall som passar bäst för just dig och ditt projekt eller om du undrar något kring mallarnas utformning och tillämpning, rådfråga gärna någon av våra projektutvecklare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

 • Hjälpmall budget detaljerad ERUF: Mallen är anpassad till och ska huvudsakligen användas när du söker EU medfinansiering från oss till ett ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt. Fördelen här är att du kan specificera budgeten mer detaljerat per kostnadsslag och år. 
 • Hjälpmall budget detaljerad Regionalt projekt: Mallen är anpassad till och ska huvudsakligen användas när du söker medfinansiering från oss till ett regionalt projekt. Fördelen här är att du kan specificera budgeten mer detaljerat per kostnadsslag och år. Mallen kan med fördel användas även om andra finansiärer är involverade under förutsättning att kostnadsslagen någorlunda överensstämmer. 

Hur integrerar jag hållbarhetsaspekter i mitt projekt?

Region Kalmar län arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Därför är det viktigt att ni beskriver hur ni kan bidra till hållbar utveckling eller hur ni arbetar med de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Utveckla och testa din projektidé genom att använda vårt verktyg Tidig projektidé kopplat till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Verktyget Tidig projektidé

Verktyget hjälper dig att skapa en enkel projektlogik och samtidigt inkludera de globala hållbarhetsmålen i projektidén. 

Utbetalning av projektstöd

Ansökan om utbetalning görs via Min ansökan och inloggning sker på samma sätt som när du ansökte om projektmedel (se högst upp på denna sida).

Använd mall för lägesrapport/slutrapport för att beskriva aktuell periods verksamhet och bifoga/ladda upp i Min ansökan tillsammans med övriga redovisningsunderlag. Läs avsnitt 5 i Projektguiden eller rådgör med din handläggare om du är osäker.

I projektbeslutet finns sista ansökningsdatum för ansökan om utbetalning angivet.

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om det finns en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

Vi rekommenderar att mallen Avstämningsunderlag används för att tydliggöra kopplingen mellan bokföringens konton (enligt aktuell kontoplan) och kostnadsslagen som redovisas i Min ansökan (enligt budget).

Om det är aktuellt med tidredovisning i ert projekt kan med fördel någon av Tidrapporterna nedan användas eller egen motsvarande mall.

Kontakt