Bidrag till särskilda satsningar

Syftet med bidrag till särskilda satsningar är att bidra till engagemang och delaktighet i Kalmar län för att skapa klimat att växa i.

Bidraget kan sökas av länsorganisation med regional verksamhet i Kalmar län som tidigare i år blivit beviljad organisationsbidrag inom något av huvudområdena Folkbildning, Funktionshinder eller Hållbar utveckling och vill göra en särskild satsning inom aktuell inriktning.

Bidraget ska användas till tillfälliga och avgränsade aktiviteter utanför ordinarie verksamhet, som ligger i linje med regionala utvecklingsnämndens aktuella inriktning för särskilda satsningar.

Inriktningen för särskilda satsningar beslutas av regionala utvecklingsnämnden. Inriktningen kan variera utifrån särskilda utmaningar som uppmärksammats i det regionala utvecklingsarbetet.

Möte mellan generationer

2023 års inriktning för bidrag till särskilda satsningar är insatser som främjar möten mellan unga och äldre personer. Förhoppningen är att insatserna ska bryta äldres ofrivilliga ensamhet samt ge barn och unga möjlighet till fler aktiviteter och möten med andra vuxna i ett tryggt sammanhang. Den särskilda satsningen ska även främja samverkan mellan länsövergripande organisationer i Kalmar län.

Ansökningstiden är öppen från den 15 september till den 15 november 2023. 

Extra utlysning Unga hjärta rörelse 2023

Inriktning för bidrag till särskilda satsningar 2023 är att främja fysisk aktivitet för barn och unga. Satsningen ska bidra till att få fler barn och unga i rörelse.

Bidrag kan ges till lokala föreningar och ideella föreningar med verksamhet i Kalmar län som anordnar särskilda insatser eller projekt med fokus på fysisk aktivitet för barn och unga. Satsningen bör ge effekt på lång och kort sikt.

För att ytterligare stötta insatser som främjar fysisk aktivitet för barn och unga förlänger Region Kalmar län nu sin utlysning ”Unga hjärta rörelse” till att även gälla lokala insatser i länet. Den extra utlysningen innebär att fler lokala insatser och projekt som främjar fysisk aktivitet för barn och unga kommer att kunna beviljas medel, utan krav på samverkan med andra organisationer eller aktivitet i flera av länets kommuner.

Bidrag kan endast beviljas till aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten, som är avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats. Samtliga insatser ska vara avslutade senast den 31 augusti 2024.

Bidragets storlek

Bidrag kan beviljas med upp till 50 procent av satsningens externa kostnader, dock max 100 000 kronor. Övrig finansiering kan vara egenfinansiering, kommunal, statlig eller från annan aktör.

Ansök om bidrag

Ansökningar kan lämnas in från den 15 januari till den 15 mars 2023.

Vi behandlar inkomna ansökningar snarast efter den 15 mars och ni kan starta era aktiviteter så snart ni fått ett positivt besked av oss.

Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt