Extra stöd till insatser som främjar psykisk hälsa

Coronapandemin har inneburit konsekvenser för invånarnas psykiska hälsa bland annat i form av försämrade levnadsvanor, ökad ensamhet, försämrat mående och ökad oro.

Ideella föreningar med verksamhet i Kalmar län kan därför söka stöd till insatser som främjar psykisk hälsa.

Insatserna ska bidra till ökad psykisk hälsa och/eller förbättrade levnadsvanor för invånare i Kalmar län. Det kan handla om att utveckla en ny metod, att pröva ett nytt koncept eller att genomföra en hälsofrämjande insats som kompletterar den befintliga verksamheten.

Villkor

  • Insatsen ska bidra till ökad psykisk hälsa och förbättrade levnadsvanor hos invånare i Kalmar län.
  • Särskilt prioriterade målgrupper är barn- och unga, personer med funktionsnedsättning, äldre samt personer bosatta i områden med högt CNI (Care Need Index, ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa).
  • Insatser som sker i samverkan mellan flera samhällsaktörer, eller som berör flera av länets kommuner, prioriteras.
  • Insatsen ska äga rum i Kalmar län. Region Kalmar län eftersträvar god spridning i länet.
  • Insatsen ska vara en ny aktivitet som inte ingår i ordinarie verksamhet, avgränsat i tid, ekonomi och arbetsinsats.
  • Stöd kan endast sökas av ideella föreningar. Enskilda personer, företag eller kommuner kan inte vara sökande (men kan vara en samverkanspart).
  • Stöd kan endast beviljas till externa kostnader. Egen arbetsinsats räknas som medfinansiering.

Samtliga av ovanstående kriterier ska vara uppfyllda.

Bidragets storlek

Stöd beviljas med upp till 100 procent av insatsens externa kostnader, dock max 200 000 kronor. Övrig finansiering kan vara egenfinansiering, kommunal, statlig eller från annan aktör.

Ansök om bidraget

Ansökningar kan lämnas in från 2021-10-08 till 2021-11-30.

Beslut fattas skyndsamt efter sista ansökningsdag och aktiviteterna kan starta omgående efter beslut. Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Samtliga insatser ska vara avslutade och redovisade senast den 30 november 2022.

Kontakt