Grundläggande villkor

Samtliga organisationer som får stöd från Region Kalmar län ska uppfylla de gemensamma grundläggande villkoren.

De grundläggande villkoren tar avstamp i demokratins idéer, den regionala utvecklingsstrategin och hållbar utveckling. Utöver de grundläggande villkoren följer mer specifika villkor för respektive bidrag.

Villkor för att få bidrag

Bidrag kan utgå till organisation som:

 • har ett länsansvar för och bedriver regional verksamhet i Kalmar län (sådan organisation benämns i dessa riktlinjer som länsorganisation, och innefattar även distriktsorganisationer som har fler upptagningsområden än enbart Kalmar län)
 • har en verksamhet som är till nytta för länsborna i Kalmar län
 • har en verksamhet som präglas av demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • är en registrerad ideell förening med ett organisationsnummer
 • har haft ett årsmöte eller ett konstituerande möte (vid nystartad verksamhet) och valt en ansvarig styrelse
 • har antagit stadgar som reglerar organisationens arbete på ett demokratiskt sätt
 • har ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring med eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare samt utsedd revisor
 • inte har skatteskulder eller obetalda avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i konkurs eller under likvidation
 • är del av en riksorganisation (om sådan finns)
 • verkar i enlighet med Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi
 • verkar för att utveckla sitt hållbarhetsarbete; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Länsorganisationen ska använda bidraget för sin regionala verksamhet i Kalmar län. Länsorganisation kan inte erhålla stöd inom mer än ett av de tre huvudområdena Folkbildning, Funktionshinder eller Hållbar utveckling.

Bidrag beviljas inte till partipolitisk verksamhet.

Ansökningsunderlag

För samtliga bidrag ska följande handlingar ingå i ansökningsunderlaget för att bidragsansökan ska kunna behandlas:

 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse, föregående år
 • Ekonomisk redovisning, föregående år
 • Revisionsberättelse, föregående år
 • Verksamhetsplan och budget för aktuellt år som ansökan avser
 • Årsmötesprotokoll
 • Underlag som styrker behörig firmatecknare

Kontakt