Organisationsbidrag för hållbar utveckling

Syftet med bidraget är att stödja organisationer som verkar för delaktighet, hälsa och välbefinnande, eller som verkar för en god miljö för barn och unga.

Bidraget kan sökas av

Organisationsbidraget kan sökas av länsorganisation med regional verksamhet i Kalmar län som lever upp till de grundläggande villkoren för att få bidrag, som verkar inom folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller mänskliga rättigheter samt har lokalföreningar i minst fyra av länets kommuner med sammanlagt minst 100 medlemmar i Kalmar län.

I särskilda fall kan Region Kalmar län göra undantag från vissa krav som rör minsta antal medlemmar och geografisk spridning. Det kan exempelvis ske om Region Kalmar län gör bedömningen att organisationen har en särskilt viktig verksamhet i länet.

Bidraget ska användas till ordinarie verksamhet, exempelvis kostnader för länsövergripande aktiviteter som bidrar till att realisera och utveckla de prioriterade områdena och strategierna i den regionala utvecklingsstrategin, utbildning, kompetensutveckling, erfarenhetsspridning, kansli eller administration.

Utöver ovanstående gäller även följande:

 • Organisationen bör ha utåtriktad verksamhet. Exempelvis informationsspridning till medlemmar och allmänhet.
 • Organisationen bör verka för utveckling. Exempelvis samverkan med andra organisationer, uppsökande arbete, interna aktiviteter, engagemang för särskilt sårbara grupper, engagemang för barn och unga, engagemang för mångfald, engagemang för att skapa delaktighet, stimulera till hälsofrämjande arenor, ledarrekrytering, ledarutbildning.
 • Organisationen bör bedriva påverkansarbete. Exempelvis opinionsbildande verksamhet, agera remissinstans, dialog med Region Kalmar län.
 • Bidraget ska gå till länsövergripande verksamhet och därför är en generell fördelning av bidraget till lokalföreningar inte godtagbar.
 • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
 • Bidraget utgår med max 50 procent av budgeterade kostnader.
 • Kravet på medlemsantal ovan gäller även för länsorganisation vars verksamhetsområde omfattar mer än ett län.
 • För länsorganisationer med två distrikt i länet gäller att ovanstående villkor ska vara uppfyllda av distrikten sammantaget.
 • En första delutbetalning görs i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut i juni och regleras efter slutförd hantering av ansökan.
 • Ansökningstiden är mellan 15 februari och 15 april.

Överenskommelse

Region Kalmar län kan teckna överenskommelse med länsorganisation med regional verksamhet i Kalmar län som lever upp till specifika villkor.

Villkoren omfattar att leva upp till de grundläggande förutsättningarna att få bidrag, som verkar inom folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller mänskliga rättigheter samt har ett särskilt samhällsuppdrag, har en verksamhet som riktar sig till särskilt sårbara grupper eller har en verksamhet som kan utgöra ett stöd och komplement till den ordinarie verksamhet Region Kalmar län bedriver. För tecknande av en överenskommelse förs dialog mellan organisationen och Region Kalmar län.

Syftet med en överenskommelse är att stärka förutsättningarna för en långsiktig och strukturerad samverkan över organisationsgränserna, mellan civilsamhället och Region Kalmar län. Överenskommelsen ska tydliggöra organisationens och regionens gemensamma mål och verksamhetsområden.

Utöver ovanstående gäller även följande:

 • Beslut om överenskommelse fattas av regionala utvecklingsnämnden.
 • Organisation som har en överenskommelse med Region Kalmar län ska årligen lämna in underlag inför utbetalning av bidrag.
 • En första delutbetalning görs i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut i juni och regleras efter slutförd hantering av inkomna handlingar.
 • Underlag inför årlig utbetalning ska lämnas in mellan 15 februari och 15 april.

Kontakt