Organisationsbidrag till funktionshinderorganisationer

Syftet med bidraget är att stödja funktionshinderorganisationer i deras arbete för förbättrade levnads- och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Organisationsbidraget ska fungera som ett stöd till organisationens ordinarie verksamhet, exempelvis opinionsbildande verksamhet, utåtriktad verksamhet och administration.

Bidraget kan sökas av

Bidraget kan sökas av länsorganisation som lever upp till de grundläggande villkoren för att få bidrag samt har ett regionalt förankrat föreningsliv vars verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.

Bidraget ska användas till ordinarie verksamhet, exempelvis kostnader för opinionsbildande verksamhet, utveckling av samarbetsformer som verkar för förändring av betydelse för personer med funktionsnedsättning, utåtriktad verksamhet i form av information och rådgivning till allmänheten, kansli eller administration.

Förslag på fördelning förankras hos funktionshinderrådets fördelningskommitté.

Utöver ovanstående gäller även följande:

  • Organisationen bör ha utåtriktad verksamhet. Exempelvis informationsspridning och rådgivning till medlemmar och allmänhet.
  • Organisationen bör verka för utveckling. Exempelvis samverkan med andra organisationer, uppsökande arbete, interna aktiviteter, engagemang för mångfald, engagemang för att skapa delaktighet, stimulera till hälsofrämjande arenor, ledarrekrytering, ledarutbildning.
  • Organisationen bör bedriva påverkansarbete. Exempelvis opinionsbildande verksamhet, agera remissinstans, dialog med Region Kalmar län.
  • Bidraget ska gå till länsövergripande verksamhet och därför är en generell fördelning av bidraget till lokalföreningar inte godtagbar.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • Bidraget utgår med max 50 % av budgeterade kostnader.
  • En första delutbetalning görs i januari då 50 % av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut senast i början av juli och regleras efter slutförd hantering av ansökan.
  • Ansökningstiden är mellan 15 februari och 15 april.

Kontakt