Så granskas bidragsansökningar

Organisationer som beviljas bidrag av Region Kalmar län granskas utifrån en rad olika kriterier. Här kan du läsa mer om granskningsprocessen. 

Demokratins idéer

Region Kalmar läns bidrag ska endast gå till organisationer som bedriver en verksamhet i enlighet med demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Demokratisk uppbyggnad

Organisationer som beviljas bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda. Granskningen av demokratisk uppbyggnad görs genom att kontrollera om:

 • Medlemskapet i organisationen är frivilligt.
 • Medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten.
 • Medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning.
 • Medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemmarna utser en revisor.
 • Organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Kontrollen görs genom att granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse

Vid behov kan Region Kalmar län även kontrollera andra beslutade dokument eller organisationens officiella kommunikation.

Hållbarhetsarbete

Organisationer som beviljas bidrag ska verka för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Granskningen av organisationens hållbarhetsarbete görs utifrån samtliga tre hållbarhetsperspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Skulder

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskas alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Kontakt