Uppföljning av beviljade bidrag

Region Kalmar län följer upp alla beviljade bidrag. Här kan du läsa mer om uppföljningsprocessen.

Uppföljning

En organisation som har tagit emot bidrag från Region Kalmar län är skyldig att inkomma med en slutredovisning i samband med ansökan för kommande period. Organisation som inte lämnar en slutredovisning kan inte bli beviljad ett nytt bidrag. Utöver den skriftliga slutredovisningen kan organisationen även kallas till dialog med Region Kalmar län.

Återbetalning

Om Region Kalmar län fattar beslut om bidrag men senare får information där det ser ut som att en organisation inte uppfyller de krav eller kriterier som gäller, så kan regionen begära in nödvändiga underlag samt kalla till möte med organisationen.

Region Kalmar län kan fatta beslut om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar, eller att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget. Det kan ske om bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för, eller om bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Organisation som föregående år blivit beviljad organisationsbidrag erhåller ett förskott i januari då 50 procent av föregående års bidrag betalas ut. Resterande belopp betalas ut senast i början av juli och regleras efter slutförd hantering av ansökan. Organisation som erhållit förskott men som inte inkommer med ansökan blir återbetalningsskyldig om förskottet överstiger 100 000 kronor, i sådant fall förs dialog med Region Kalmar län.

Kontakt