Vi söker nya vägar till hållbar regional utveckling

Hållbar regional utveckling, vad är det och hur når vi dit? Nu pågår ett arbete där Region Kalmar län på olika sätt stärker och prövar nya vägar för ett hållbarare län.

Region Kalmar län har i uppdrag att utveckla och driva arbetet med skapa en hållbar utveckling i hela länet. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för utvecklingsarbetet. Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling i hela länet. 

Precis som landets övriga regioner, har regionen ett nationellt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig. Mycket av arbetet samlas hos den regionala utvecklingsnämnden och den regionala utvecklingsförvaltningen. Vi provar nu nya vägar för att, tillsammans med många andra, stärka hållbarhetsperspektivet.

Projektet Hållbar regional utveckling medfinansieras av Tillväxtverket och är en del i deras uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Läs mer om hållbar utveckling i regionerna på Tillväxtverkets webbplats.

Detta sker inom projektet Hållbar regional utveckling i Kalmar län:

Pilotområde för samverkan (Högsby)

Projektets mål är att skapa en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. På sikt är målet att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor för länets invånare till god hälsa, utbildning och egen försörjning.

Exempel på insatser:

 • Inventering av olika insatser som redan görs och aktörer som redan finns.
 • Inventering av boende- och arbetssystem med fördjupning Högsby. Kalmar län: Nutid och framtid. Kairos Future. 
 • Rapport Civilsamhällets drivkrafter i Högsby kommun (Sveriges Lantbruksuniversitet) 
 • Två handlingsplaner klara våren 2022, "Hälsolots" samt "Samverkan med civilsamhället och allmän dialog".

Läs mer om Högsbyprojektet

Kontakt

Digital omställning

 • Coworking-miljöer på landsbygden. Pandemin har ändrat förutsättningarna för landsbygden, och det finns ett stort intresse för co-working. Två kommuner - Emmaboda och Oskarshamn - planerar att starta sådana.
 • Öppna data. Förstudien Samverkan inom öppna data i Kalmar län är slutförd och överlämnad till Regionalt ledningsforum, för ställningstagande kring fortsatta aktiviteter.
 • Digital coach. Under 2021- 2023 genomförs cirka 30 aktiviteter för att främja digital delaktighet bland äldre, de som har funktionshinder, utlandsfödda och låginkomsttagare.

Finansiering

 • Kunskapsspridning till företag, handläggare och främjare. Projektskola påbörjad.
 • Medverkan vid Kalmarsundsveckan i september 2021, på temat "Den lilla ortens möjligheter – hållbart samhällsbygge i hela länet."
 • Uppdatering webb, externt stödmaterial, projektguide m.m.
 • Hållbarhetsguide för företagsstödet, motsvarande för projektstöden är också på gång.

Kontakt

Samsyn i det regionala ledarskapet

 • Agenda 2030-råd med representanter för kommuner, region och länsstyrelse. 
 • Agenda 2030 tydligare in i en aktualitetsförklarad RUS, bland annat hållbarhetsgranskning av förslag till uppdaterade texter.
 • Ett jämställt näringsliv Kalmar län – satsning på jämställdhet, mångfald och inkludering. Ett jämställt näringsliv Kalmar län - varför då? - (ettjamstalltkalmarlan.nu)
  Under åren 2022-2023 erbjuder Länsstyrelsen Kalmar län, i samverkan med regionen, kompetenshöjande insatser för företag i länet när det gäller att arbeta strategiskt med social hållbarhet. I satsningen ingår också att ta fram en modell för fortsatt erfarenhetsutbyte när det gäller att stärka och utveckla det regionala arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering kopplat till näringslivsfrågor och tillväxt. Arbetet sker inom ramen för den gemensamma jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-27. 

Kontakt