Våra styrkor

Kalmar läns tillgångar och styrkor utgör en stark plattform för utveckling och profilering av regionen. Genom att dra nytta av och bygga vidare på dessa kan vi stärka vår konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

En båt har lagt till vid en klippa där människor står och pratar

Starka kompetensområden

Kalmar län har flera internationellt konkurrenskraftiga kompetensområden inom bland annat livsmedel, skog och trä, besöksnäring samt ytterligare delar av tillverkningsindustrin. Kalmar läns stora antal små och medelstora företag utgör grunden för ett livskraftigt näringsliv. De flesta av länets större företag finns inom industrin, och de stora företagen är oerhört viktiga för länets arbetsmarknad och förädlingsvärden. Utvecklingen inom länets livsmedelssektor är unik i Sverige. Länet står för drygt två procent av Sveriges befolkning men svarar för en fjärdedel av produktionen av kyckling och mer än en tiondel av produktionen av mjölk, ägg och nötkött. Länet står också för nästan 100 procent av landets produktion av bruna bönor. Tillsammans med grödor som ärtor och linser är bönor ett livsmedel vars betydelse ökar i omställningen till en mer klimatsmart livsmedelsproduktion. Inom profilområdet skog och trä utvecklas en innovationsarena för smart boende, Smart Housing Småland.

Ett kompetensområde som är under utveckling är e-hälsoområdet där innovationsmiljön eHealth Arena har etablerats. Inom hälsoområdet är ambitionsnivån hög och målet är att även fortsättningsvis erbjuda Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, genom att bland annat nyttja nya digitala lösningar. E-hälsomyndighetens etablering i Kalmar stärker e-hälsoområdet både regionalt och nationellt.

Stor kunskap inom klimat- och energifrågor

Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och vi har goda möjligheter att uppnå detta. Två tredjedelar av energianvändningen i Kalmar län är fossilbränslefri. Vi har gott om skog i länet och utmärkta förutsättningar för vindkraft, solenergi och biogas. När det gäller klimat- och energiområdet har länet hög kompetens inom såväl offentlig verksamhet som näringsliv och akademi. I Oskarshamn finns SKB:s mellanlager för det använda kärnbränslet. Knutet till lagret finns Äspölaboratoriet som lockar forskare, specialister och beslutsfattare från hela världen med sin världsunika forskning. Det regionala samarbetet och utvecklingen inom biogasområdet uppmärksammas nationellt.

En attraktiv och internationell kunskapsmiljö vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som erbjuder 200 utbildningsprogram, 1 500 fristående kurser och uppdragsutbildning. Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom universitetets spetsforskningsmiljöer; Linnaeus University Centres. Där studeras allt från exempelvis ekologi och evolution till diskriminering och integration, biovetenskap och big data. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan universitetet, det offentliga och näringslivet i länet. Universitetet har stor betydelse för regionens utveckling genom sin höga kompetens inom för regionen viktiga områden som skog och trä, marinbiologi och e-hälsa.

En levande landsbygd med höga natur-, kulturarvs- och kulturmiljövärden

De gröna näringarna som jord- och skogsbruk, är starka i Kalmar län. Omkring en fjärdedel av de mest värdefulla odlingslandskapen i Sverige finns i länet, liksom den största arealen naturbetesmark och stora skogstillgångar. Dessa gröna basnäringar är också i hög grad grunden till att länet har stora områden med höga natur- och kulturmiljövärden och en levande landsbygd, vilket i sin tur lägger grunden för länets besöksnäring och attraktiva boendemiljöer. Att skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling av landsbygden, bland annat genom väl fungerande centralorter som erbjuder tillgång till god samhällsservice, digital uppkoppling samt stärkta kommunikationer mellan stad och land är därför viktiga faktorer för hela länets utveckling.

Södra Ölands odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret finns sedan år 2000 med på UNESCO:s världsarvslista. Landskapet är utvalt som ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt. Med ca 900 000 besökare per år är Södra Ölands odlingslandskap ett av de populäraste kulturhistoriska besöksmålen i landet. För att odlingslandskapet ska finnas kvar måste det även i framtiden bedrivas ett aktivt jordbruk.

Andra unika natur- och kulturmiljöer i länet är en till stora delar oexploaterad skärgård, insjöar, det småländska höglandets byar och flera städer med medeltida kulturlager under mark och flerhundraåriga bebyggelsemiljöer ovan mark. Den sammanlagda kuststräckan är landets längsta och knappast någon annan del av Sverige har en kust med så varierad karaktär under och över ytan. Länets naturresurser förser oss med ekosystemtjänster som frisk luft, rent vatten och mat på bordet och representerar en stor biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet och vår livskvalitet. Natur- och kulturarvet spelar dessutom en allt större roll för den ekonomiska utvecklingen och i konkurrensen om inflyttare och besökare samt mellan länder, städer och regioner.

Konkurrenskraftiga internationellt

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga profilområden inom bland annat energi-, vatten- och miljöteknik, besöksnäring, gröna näringar samt delar av tillverkningsindustrin.

Kultur och upplevelser

Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar konstmuseum, Kalmar läns museum och Kalmar läns musikstiftelse är starka regionala kulturinstitutioner som tillsammans med mindre organisationer som till exempel The Glass Factory, Virserums konsthall och det lokala kulturlivet som tillsammans med studieförbunden skapar ett rikt och vitalt konst- och kulturliv i hela länet, året om. Länets föreningar är starka inom olika områden och genom samverkan har de skapat ett imponerande utbud av kultur- och idrottsevenemang.

I Kalmar län finns många av den svenska besöksnäringens mest kända varumärken, bland annat Astrid Lindgrens Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och Visfestivalen i Västervik. Besöksnäringen har fem starka destinationer:

  • Öland
  • Kalmar
  • Glasriket
  • Astrid Lindgrens Vimmerby
  • Skärgårdsstaden Västervik

Förutom den långa kuststräckan finns också stora natur- och kulturvärden i inlandet bland annat i form av skog och fiskesjöar. Besöksnäringen har en stark tradition i länet och är i stora delar platsbunden med koppling till länets genuina natur- och kulturmiljöer. Det rika natur- och kulturutbudet är grunden för att länet sommartid är ett av Sveriges populäraste besöksområden med omkring tre miljoner
kommersiella gästnätter per år.

Sveriges längsta kust

Den sammanlagda kuststräckan är landets längsta och knappast någon annan del av Sverige har en kust med så varierad karaktär under och över ytan.

Möjligheter till ett gott vardagsliv

Det stora och varierade utbudet av natur-, kultur-, fritids- och föreningsliv bidrar till regionens attraktivitet och har stor betydelse för att skapa välbefinnande för såväl invånare som för inflyttande och besökare.

Kalmar län präglas av en hög grad av trygghet och tillit mellan människor. Befolkningen upplever i hög grad att de har tillgång till stöd i vardagen. Länets skolor håller hög kvalitet. Kalmar län har därmed goda förutsättningar att erbjuda en bra uppväxt för barn och unga och ett gott vardagsliv.

Östersjön – vårt geografiska närområde

Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjön betytt och betyder oerhört mycket för Kalmar läns utveckling, både som färdväg för handel och som naturresurs. Havet har en avgörande betydelse för regionens attraktivitet och för den viktiga besöksnäringen. Länet och kommunerna var tidiga med att knyta kontakter i Östersjöregionen. Det har bidragit till att vi i dag har starka relationer och utvecklade samarbeten, vilka ger oss betydande kunskap om villkor och förutsättningar i länderna kring Östersjön. Samverkan mellan regioner, till exempel inom Småland och Öarna, mellan olika NUTS-områden samt inom Regionsamverkan Sydsverige blir allt viktigare för gemensamma insatser inom större geografier. Detta ger en stark plattform för fortsatt samverkan och gemensamma insatser.

Smart specialisering

Sedan 2021 har Region Kalmar län en fastställd strategi för smart specialisering. Strategin identifierar de områden inom vilka regionen har fördelar. Den identifierar både befintliga styrkor och potential för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. Utifrån länets styrkor inom näringsliv, forskning och utbildning har bioinnovation pekats ut som länets specialiseringsområde.

Bioinnovation inkluderar trä och skog, livsmedel, vattenteknik, bioenergi samt natur/kulturturism. I strategin identifieras e-hälsa som ett utvecklingsområde, och industriell utveckling lyfts fram som område för kapacitetsutveckling kopplat till digital omvandling och hållbarhet. Strategin för smart specialisering ligger till grund för att utveckla innovationsmiljöer i samverkan med lärosäten, kommuner, näringsliv och andra aktörer.