Klimatsmarta resor i besöksnäringen

Projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland” har under tre år (2020-2022) testat lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer i region Kalmar; Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland.

Biogasbuss

Med buss, cykel och båt går det uppleva mycket i Kalmar län.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland” är avslutat och slutrapporten finns längst ner på denna sida.

Projektets mål var att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer:

Ambitionen var att dessa lösningar sedan skulle utgöra goda exempel på klimatsmarta och attraktiva resor som är tillgängliga för alla och som bidrar till en växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter. 

Genom att arbeta med besöksnäringens hållbara resor är förhoppningen att stärka konkurrenskraften i en viktig tillväxtbransch när kunder och samhället ställer allt högre krav.

Bakgrund

Projektet genomfördes under åren 2020–2022 och är ett samarbete mellan många parter. Här nämns några av de områden projektet arbetat för:

 • Göra det möjligt för den som inte har egen bil att resa klimatsmart till, från och inom destinationerna.
 • Påverka resmönstret till, från och inom destinationerna.
 • Lyfta fram Småland och Öland som ett gott exempel på en hållbar besöksregion med möjlighet att resa klimatsmart.
 • Öka kunskapen i regionens besöksnäring vad gäller klimatpåverkan från besöksnäringens resor samt om förutsättningarna för hur klimatsmarta resalternativ kan utveckla branschens attraktivitet.
 • Ta fram en plan för fortsatt arbete efter projektslut. Projektet kommer att prioritera och stötta åtgärder som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna och då speciellt ökad omsättning, minskad klimatpåverkan från resor, jämlikhet och jämställdhet

Klimatsmart

Med klimatsmart resande menar vi i första hand resor som genomförs med fossilfria drivmedel (inklusive grön el), men det gäller även kollektivt resande eftersom detta i nästan samtliga fall är mer resurssnålt än att resa med fossilberoende personbil. I Kalmar län är alla bussresor inom länstrafiken fossilbränslefria. När det gäller långväga besökare uppmuntrar projektet resande med tåg eller buss framför flyg. I det fall flyg inte kan undvikas uppmuntrar projektet till klimatkompensation.

Aktiviteter i projektet

Många aktiviteter pågick samtidigt i projektet. Här är ett antal aktiviteter och erbjudanden som har genomförts som har ökat möjligheterna för besökare att kunna resa klimatsmart till destinationerna.

 • Hösten 2021 hölls webbinariet Trender i transport- och besöksnäringen och ABC i klimatkommunikation, som lyfte följande frågor:
  • Vad är på gång inom transport- och besöksnäringssektorerna? Två experter spånade kring vilka trender som råder och hur vi ska tänka inför framtida säsonger.
  • Hur ska vi kommunicera klimatsmarta resor till besökare utan pekpinne? En expert inom klimatkommunikation guidade oss och gav tips.
  • Vad pågår det för aktiviteter inom projektet och vad har vi dragit för lärdomar hittills?
 • Våren 2021 hölls webbinariet Underlätta för dina besökare med paketering, som lyfte följande frågor:
  • Cykelturism och paketerbjudande - vad finns det för potential?
  • Paketering av upplevelser – erfarenheter och goda exempel
  • Lagar, regler och paketerbjudande - vad behöver vi hålla koll på?
 • På Glasrikets På Tur-sida hittar du förslag på klimatsmarta sätt att ta dig till och inom destinationen. Där lyfts bland annat cykling i Glasriket och tips ges på nya cykelrutter. Läs mer om vad som erbjuds här. Kommunerna i Glasriket har även påbörjat ett arbete med att lägga in cykel och vandringsrutter i Naturkartan.
 • På Öland har man stärkt sitt varumärke som cykeldestination ännu mer och jobbat med att förbättra och marknadsföra sig som cykeldestination. Även Skördefesten har fokuserat på att visa hur man kan uppleva den från cykeln.
 • Samarbetskoncept är utvecklat mellan SJ/Hertz och Astrid Lindgrens värld samt med Glasriket. Samarbetet har utmynnat i förmånliga erbjudanden om att ta tåget till destinationerna. 
 • Under sommaren 2021 och sommaren 2022 har en testresenärer varit ute och testat hur det går att resa klimatsmart mellan och inom destinationerna. Testresenären passade på att intervjua besökare och entreprenörer om deras upplevelser av klimatsmarta resalternativ och underlaget blir input till vidare arbete i projektet.
 • Under våren och hösten 2021 har ett kontinuerligt arbete skett med att stötta entreprenörer till att söka medel för etablering av laddinfrastruktur.
 • Ölands Skördefest erbjuder bussturer under årets skördefest.

Finansiering

Projektet finansierades delvis av Tillväxtverket genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Region Kalmar län var projektägare och hade en styrgrupp knuten till sig bestående av representanter från Astrid Lindgrens värld, Nybro kommun, Ölands Turismorganisation samt Trivector Traffic AB som projektledde projektet.