Vårt uppdrag

Biblioteksutvecklings uppdrag beskrivs i den regionala biblioteksplanen. Planen utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS). Arbetet utgår ifrån fyra fokusområden som beskrivs i den regionala biblioteksplanen.

Den regionala biblioteksplanen

Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt styrdokument. Dokumentet beskriver vilka insatser Region Kalmar län planerar att genomföra för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet inom bland annat folkbiblioteksområdet.

Biblioteksutveckling Region Kalmar län skriver årliga verksamhetsplaner utifrån den regionala biblioteksplanen. Biblioteksutveckling återrapporterar årligen sin verksamhetsplan till den regionala utvecklingsnämnden.

Så styrs verksamheten

Biblioteksutveckling är en politisk styrd verksamhet. Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. Det är regionfullmäktige som utser vilka nämnder som ska ansvara för vilka verksamheter. För biblioteksutvecklings verksamhet ansvarar den regionala utvecklingsnämnden. Biblioteksutveckling är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen tillsammans med andra verksamheter som till exempel kultur, folkhögskolor och näringsliv.

Så arbetar verksamheten

Biblioteksutvecklings årliga aktiviteter tar sin utgångspunkt i fyra fokusområden från den regionala biblioteksplanen:

  1. Läsfrämjande och språklig mångfald
  2. Digital delaktighet och digital omvandling
  3. Tillgänglighet
  4. Fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken

Den primära målgruppen för vår verksamhet är folkbibliotekspersonalen i Kalmar län. Folkbibliotekens förutsättningar och behov är en viktig utgångspunkt i vårt arbete.

Biblioteksutvecklings roll är i första hand strategisk. Vi anordnar fortbildningstillfällen, samordnar nätverk, möten och gemensamma aktiviteter, omvärldsbevakar och ger konsultativt stöd till folkbibliotekspersonal och chefer.

Biblioteksutveckling stödjer verksamhetsutvecklande aktiviteter och ger ekonomiskt stöd till länsövergripande strukturer som ger ett mervärde för invånarna i Kalmar län. Exempel på sådana strukturer är medietransporter och gemensamma databaser.

För att uppnå målen i den regionala biblioteksplanen, samverkar vi även med andra aktörer både regionalt och nationellt.

Kontakt