Trafikförsörjningsprogram Kalmar län 2025-2033

Just nu pågår arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. Ett omarbetat förslag är nu på remiss.

Bussar står parkerade på bussdepån i Kalmar

Förslaget beskriver bland annat det framtida behovet av kollektivtrafik, inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

Förslagen utgår från målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin där fler hållbara resor och förbättrade pendlingsmöjligheter framhålls som viktiga för den regionala utvecklingen.

Remisstiden pågår fram till den 17 maj 2024.

Vad är ett trafikförsörjningsprogram?

I ett trafikförsörjningsprogram finns bland annat mål och strategiska val för hur kollektivtrafiken i ett län ska utvecklas framöver. I kollektivtrafiklagen står det vad som ska finnas med i ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med länets regionala utvecklingsstrategi och styr länstrafikens arbete under den gällande programperioden.

Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av regionfullmäktige i Region Kalmar, som också är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Det dåvarande Landstinget i Kalmar län tillsammans med länets kommuner kom i ett avtal år 2011 överens om att landstinget, numera regionen, ska utgöra länets regionala kollektivtrafikmyndighet.

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiken. Omvärlden förändras ständigt. Människors beteenden och preferenser förändras också. Därför behöver vi tillsammans med regelbundenhet ompröva det som står i trafikförsörjningsprogrammet.