Inför ny kulturplan 2025-2028

Samverkans- och samrådsprocess för kulturplan Region Kalmar län 2025-2028.

En glasblåsare och hennes dotter hjälps åt i en glashytta i Boda.

Under våren 2023 påbörjas samverkans- och samrådsprocessen för att ta fram en kulturplan för Region Kalmar län. Längre ner på sidan finns en tidsplan för dialogmöten inom olika kulturområden. Dialogmöten kommer att genomföras i fysisk samt digital form, för att delta krävs anmälan som görs via länk i inbjudan. Det är möjligt att delta i flera dialogmöten.

Vad är en regional kulturplan?

En regional kulturplan avser en beskrivning av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet under planperioden. En regional kulturplan ska utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Enligt kultursamverkansmodellen, förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet får en region fördela vissa statsbidrag om en regional kulturplan upprättats som överensstämmer med förordningen. Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Samverkan är avgörande 

För att möjliggöra ett fritt, levande och mångfacetterat kulturliv i hela länet är samverkan mellan kommun, region och kulturlivet avgörande.

Region Kalmar län ser fram emot givande dialoger om hur vi med gemensamma insatser kan främja möjlighetsstrukturer inom alla konst- och kulturområden i hela länet.

Skriftligt inspel till kulturplanen

Via formuläret kan du lämna skriftligt inspel till Region Kalmar läns nya kulturplan. Lämna dina synpunkter senast den 31 mars.

Till formuläret för skriftligt inspel till kulturplanen

Kontakt