Regionen vill att staten ska ta över Kalmar-Öland Airport

Region Kalmar län ställer sig positiva till ett förslag om att staten ska överta ägandet och driften av Kalmar-Öland Airport.

Flygplan på Kalmar-Öland Airport

Det framgår av det yttrande över betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet som nu går vidare till regionstyrelsen. Yttrandet beslutades på tisdagens sammanträde med regionala utvecklingsnämnden och i det betonar regionen samtidigt vikten av att flygplatsen blir en beredskapsflygplats samt att regionen ska ges ökat inflytande i upphandlingen av flyglinjer.

Betänkandet är framtaget av den särskilda utredaren Peter Norman som fått i uppdrag att ta fram förslag för hur statens ansvar för svenska flygplatser ska se ut. Statens åtagande innebär redan i dag att staten äger, förvaltar och driver ett antal flygplatser samt lämnar statliga driftbidrag till icke statliga flygplatser, däribland Kalmar-Öland Airport.

Enligt utredningen finns det behov av att staten tar ett samlat grepp om flygplatserna och tar ett större ansvar för den grundläggande tillgängligheten. Syftet med förslaget är att säkerställa grundläggande tillgänglighet i ett nationellt perspektiv samtidigt som staten kan driva på att luftfarten och flygplatserna ställer om verksamheten för att möta miljö- och klimatutmaningarna.

Region Kalmar län är positiva till att utredningen tydligt fångat upp och identifierat Kalmar läns utmaningar avseende bristande kommunikationer. Statligt ägande och drift av Kalmar-Öland Airport skulle innebära en tillförlitlig flygtrafik vilket utgör en viktig del i arbetet med att skapa en robust helhet för kommunikationerna och tillgängligheten för Kalmar län. Regionen anser vidare att det är viktigt att arbeta vidare med hållbarhetsfrågan för flygets fortsatta utveckling.

Förslaget till yttrande går nu vidare till regionstyrelsen för slutbehandling innan det skickas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.