Avslutade projekt

Här kan du ta del av resultat och lärdomar från utvalda avslutade projekt.

Vägar till hållbar regional utveckling

Projektet Hållbar region utveckling (HRU) genomfördes 2020–2023 för att på olika sätt stärka och pröva nya vägar till ett mer hållbarart län. Projektet medfinansierades av Tillväxtverket och var en del i deras uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet.

Sammanfattning av slutrapport HRU Kalmar län 2020-2023

Projektet Hållbar regional utveckling i Kalmar län omfattade olika delar. Några av dem redovisas nedan. 

Pilotområde för samverkan (Högsby)

Projektets mål var att skapa en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. Syftet på längre sikt var att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor för länets invånare till god hälsa, utbildning och egen försörjning.

Pilotprojekt Högsby, sammanfattning

Guide till hållbart företagande

Projektet resulterade i att det nu finns en guide till hållbart företagande för att hjälpa företag att arbeta mer med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Gudie till hållbart företagande

Kontorskollektiv i Figeholm och Boda

WSP fick i uppdrag att ge en bättre förståelse för var eventuella coworking-hubbar skulle kunna ligga, hur de skulle kunna se ut och drivas. 

Slutgiltig rapport landsbygdskontor – WSP

Kontorshub.se

Klimatsmarta resor i besöksnäringen

Projektets mål var att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer: Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland.

Ambitionen var att dessa lösningar sedan skulle utgöra goda exempel på klimatsmarta och attraktiva resor som är tillgängliga för alla och som bidrar till en växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter. 

Klimatsmarta resor – slutrapport

Climate-smart travel in the tourism industry Kalmar County

Växande besöksnäring

Projektets övergripande mål var att förbättra förutsättningar, utveckling och tillväxt för besöksnäringen i Kalmar län och att utveckla och införa en tydlig och långsiktigt hållbar modell för större tillväxt i besöksnäringen.

Slutrapport Växande besöksnäring

Växande besöksnäring post corona

Projektets syfte var att bidra till en hållbar omställning och återhämtning inom besöksnäring i Kalmar län efter pandemin. Projektet var en fortsättning på det tidigare projektet Växande besöksnäring.

Beslut om stöd till projektet Växande besöksnäring post corona

Investeringssamverkan 

Projektet Investeringssamverkan i Kalmar län genomfördes under perioden maj 2022 – juni 2023 i samverkan med länets samtliga kommuner. Projektet syftade till att utveckla en arbetsmodell med processer, strukturer och metoder för ett förstärkt investeringsfrämjande i Kalmar län. Detta genom lärande från andra regioner, analys och strukturbyggande. Bland annat har fem sammanhängande workshops genomförts med ett aktivt deltagande både från Region Kalmar län och kommunerna.

Projektets aktiviteter och insatser har helt enligt målsättningen lett fram till följande resultat:

  • Förslag på processtruktur - Att utveckla en processtruktur över organisering, mål och finansiering av hur ett samordnat arbete av regionens investeringsfrämjande arbete genom samhandling mellan offentliga och privata aktörer skulle kunna se ut och realiseras.
  • Styrkeområdesanalys - Med utgångspunkt från Business Swedens nationella strategier och Region Kalmar läns strategi för Smart Specialisering analysera regionens förutsättningar och peka ut de områden med särskilt stark konkurrenskraft som i framtiden kan attrahera investeringar.
  • Rollfördelning och arbetssätt - Att förtydliga regionens, kommunernas och företagens respektive roller rörande det samlade regionala perspektivet med det investeringsfrämjande arbetet.

Slutrapport Investeringssamverkan Kalmar län