Fakta och statistik

Här hittar du fakta och statistik om Kalmar län inom flera olika områden. Rapporterna är en del i Region Kalmar läns arbete att visualisera statistik som berör utvecklingen i länet.

Befolkning

Sammanfattning:

 • Befolkningen i Kalmar län var 246 667 personer den 31 december 2023.
 • Kalmar län befolkning minskade år 2023, vilket berodde främst på höga dödstal följt av låga födelsetal samt ett negativt inrikes flyttnetto
 • Endast 4 av Kalmar läns kommuner har ökat i befolkning sedan 2000-talets början.
 • År 2023 var inflyttningen till Kalmar län från andra län lägre än utflyttningen till andra län. Under 2020-2022 hade dock Kalmar län ett positivt inrikes flyttnetto.
 • Det är främst personer i åldern 20-29 år som flyttar till och från länet. Från 50 år och uppåt är inflyttningen till länet större än utflyttningen.
 • Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet efter Gotlands län. Länet har även näst högst demografiska försörjningskvot i landet år 2023.
 • Utrikes flyttnettot har varit positivt under hela 2000-talet. Störst invandring skedde mellan 2013 och 2018 till följd av flera långvariga krig.
 • Cirka 50 000 personer (20 procent) av länets befolkning bor i en landsbygd.

Mer fakta om befolkning i Kalmar län

Jämställdhet

Sammanfattning:

 • Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre
  lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män.
 • Kvinnor lever längre än män. Samtidigt visar undersökningar att
  kvinnor upplever sin hälsa som sämre, oroar sig mer och redan i
  skolan är mer stressade än män.

Mer fakta om jämställdhet i Kalmar län

Levnadsvanor – folkhälsa

Sammanfattning:

 • Den självskattade hälsan i Kalmar län är god. År 2020 ansåg 70 procent
  av befolkningen att de har en god eller mycket god hälsa.
 • Andelen i befolkningen som har ett riskbruk av alkohol minskar i Kalmar
  län, och även i Sverige totalt sett. Minskningen är störst bland de yngre.
 • Andelen personer som röker dagligen minskar i alla åldersgrupper.
 • Andelen med fetma (BMI över 30) ökar i alla åldersgrupper.
 • Andelen fysiskt aktiva ökar något.
 • Andelen som känner stress ökar över tid, särskilt bland kvinnor.
 • Befolkningens tillit till andra människor minskar.
 • Utbildningsnivå har stor betydelse för hälsan, både på individnivå och för
  folkhälsan i stort. Den självskattade hälsan ökar med utbildningsnivå. Den
  största skillnaden i hälsa finns mellan personer med förgymnasial
  utbildning och gymnasieutbildning.

Mer fakta om levnadsvanor i Kalmar län

Mark, miljö och bostäder

Sammanfattning:

 • Skogsmark utgör ungefär 70 procent av länets markyta.
 • Ungefär två tredjedelar av sötvattnet som används är ytvatten, det vill
  säga vatten från sjöar och vattendrag.
 • Det finns cirka 116 000 hushåll i Kalmar län (2018). Knappt 40 procent av
  hushållen består av en person.
 • Det genomsnittliga priset vid försäljning av en permanentbostad har
  nästan tredubblats sedan år 2000 i Kalmar län.
 • Samtliga kommuner i länet bedömer att de har bostadsbrist idag
  samtidigt ökar hemlösheten både i länet och i riket.
 • Cirka 67 procent av hushållen har tillgång till bredband.
 • Utsläppen av kväve och fosfor minskar till Östersjön.
 • Sverige är ett av få länder i världen där produktiviteten inom jordbruket
  förväntas öka kraftigt till följd av klimatförändringarna.
 • Knappt 3 procent av länet är skyddad natur.

Mer fakta om mark, miljö och bostäder i Kalmar län

Näringsliv

Sammanfattning:

 • Det finns 25 869 arbetsställen i Kalmar län. Sammantaget har de 62 323
  anställda.
 • Kalmar läns näringsliv har specialiseringar inom bland annat gröna
  näringar, tillverkningsindustri och besöksnäringen.
 • Inom industrin minskar antalet anställda medan förädlingsvärdena ökar,
  till följd av ökad automatisering.
 • Inom tjänstesektorn ökar sysselsättningen och förädlingsvärdena.
  Förädlingsvärdet per sysselsatt (arbetsproduktiviteten, det vill säga det mervärde varje anställd genererar i genomsnitt) är dock lägre inom länets
  tjänstesektor än inom industrin.
 • Produktiviteten i Kalmar län är lägre än på riksnivå, och länet har en låg
  bruttoregionprodukt per sysselsatt jämfört med riksgenomsnittet.

Mer fakta om näringslivet i Kalmar län

Pendling

Sammanfattning:

 • Pendlingen mellan länets kommuner ökar. Däremot är pendlingen över
  länsgränsen liten främst beroende på för långa avstånd.
 • Mellan 20 och 30 procent av de sysselsatta i en kommun bor inte i den
  kommun där de jobbar.
 • I de flesta kommuner är det fler män än kvinnor som pendlar. Det gäller
  både ut- och inpendling.
 • Ju högre utbildningsnivå desto fler pendlar till arbetet men
  arbetsmarknaden och geografisk storlek på kommun påverkar andel
  pendlare mer.
 • Kalmar län har fyra lokala arbetsmarknadsområden (LA): Västervik,
  Vimmerby-Hultsfred, Oskarshamn och Kalmar. I tre av dem har det blivit
  fler jobb medan Västerviks minskar något mellan 2008 och 2017.
 • Målet är att det ska bli två LA i Kalmar län. Det kräver ökad pendling
  mellan Vimmerby och Västervik samt Oskarshamn och Kalmar. Men
  senaste årens utveckling pekar på att de fyra LA kommer att vara kvar.

Mer fakta om pendling i Kalmar län

Utbildning och inkomster

Sammanfattning:

 • Kalmar läns befolkning har en allt högre utbildningsnivå. Andelen
  eftergymnasialt utbildade är lägre än riksgenomsnittet men ökar i ungefär
  samma takt som på riksnivå.
 • Cirka 85 procent av befolkningen har minst en gymnasieutbildning.
 • Cirka 34 procent har en eftergymnasial utbildning. Andelen är högre
  bland yngre än bland äldre.
 • 8 av 10 elever i årskurs 9 är behöriga att läsa på gymnasieskolans
  yrkesprogram och 8 av 10 som påbörjar gymnasiet avslutar sin utbildning
  inom fyra år.
 • Kvinnor har en högre utbildningsnivå än män, men har lägre inkomster.
 • Befolkningen i Kalmar län har lägre inkomster än riksgenomsnittet, men
  också en mer sammanpressad inkomstfördelning.
 • Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har länge varit lägre än på
  riksnivå, men är nu på samma nivå. Många av dessa är nyanlända och
  hushållens låga inkomster beror på att föräldrarna saknar arbete.

Mer fakta om utbildning och inkomster i Kalmar län

Äldre

Sammanfattning:

 • Kalmar län har ett av landets äldsta befolkningar vid jämförelse av genomsnittsålder i befolkningen. Att befolkningen blir allt äldre är i sig något mycket positivt. Bakom dessa siffror kan vi se en rad medicinska framsteg, där fler räddas till livet trots allvarlig sjukdom.
 • Antalet äldre ökar i Kalmar län både sett till antal personer och som andel av befolkningen. Antalet 80+ fördubblades mellan 1968 och 1991, från drygt 6300 till 12 700. En ytterligare fördubbling av antalet 80+ i Kalmar län beräknas ske runt 2035.
 • Över hälften av 80+ bor i villa. Ungefär 35 procent bor i en lägenhet (flerbostadshus) och 15 procent bor i en specialbostad eller saknar hustyp. Särskilt boende för äldre är ett exempel på specialbostad.
 • Andelen med god eller mycket god hälsa uppgår till 68 procent i Kalmar län, något lägre jämfört med genomsnittet för riket. Motsvarande andel bland äldre (65-84 år) är 57 procent, och för yngre (16-29) år 73 procent. Andelen med god eller mycket god hälsa har i de senaste mätningarna sjunkit något i Kalmar län.

Mer fakta om äldre i Kalmar län

Så går det för Kalmar län

Statistik som ger en helhetsbild av utvecklingen i Kalmar län, inklusive nuläge, trender och jämförelser med rikssnittet. 

Så går det för Kalmar län

Kontakt