Vårt regionala utvecklingsuppdrag

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling både i länet och i den egna verksamheten.

Några exempel på insatser som regionala utvecklingsförvaltningen genomförde under 2022.

Nationell och regional strategi

Under 2021 antogs en ny nationell strategi för hållbar utveckling 2021–2030. De två viktigaste förändringarna är hållbarhetsperspektivet; miljöproblem och klimatförändringar, demografiska förändringar och ökande klyftor inom Sverige och EU. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger riktningen för hur Kalmar län ska fortsätta att utvecklas.

Strategin pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Stärkt konkurrenskraft

I den regionala utvecklingsstrategin finns också tre områden: kompetensförsörjning, digital omställning och internationalisering som påverkar på ett bredare plan. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för utvecklingsarbetet. De insatser som krävs för att uppnå målbilden beskrivs i ett antal handlingsprogram.

Genomförandet av RUS är ett ansvar som vilar på många aktörer. Utifrån olika uppdrag ska alla aktörer i länet bidra till att göra Kalmar län till en plats där människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Region Kalmar län har ansvar för att ta fram strategin, samordna genomförande, följa upp och utvärdera.

Läs den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län

Under menyn Utvecklingsområden kan du läsa mer om alla spännande utvecklingsprojekt som Region Kalmar län är involverad i. Samtidigt förbereds ständigt nya utvecklingsprojekt som kommer läggas upp i takt med att de initieras.