Nu reviderar vi regionala utvecklingsstrategin

Vi genomför nu en revidering av den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län. Den övergripande målbilden ”Klimat att växa i” kommer att vara kvar, men analys, prioriterade utvecklingsområden, mål och horisontella perspektiv kommer att ses över.

I arbetet med revideringen finns ett behov av att öka tidshorisonten för strategin med ytterligare 10 år för att få kontinuitet i arbetet. Därmed kommer arbetet att genomsyras av en utblick mot år 2040.

Agenda 2030 är fortsatt ramen för strategin, men nu med särskilt fokus på social hållbarhet, minskad ojämlikhet och inomregionala skillnader utifrån länets utmaningar.

Ett rumsligt perspektiv kommer att integreras i strategin för att på ett lättfattligt sätt, genom kartor och andra strukturbilder, visa en strategisk hållbar utveckling.

Hela Kalmar läns strategi

Den regionala utvecklingsstrategin är till för alla som vill göra Kalmar län till ett ännu bättre ställe att leva, bo och verka i. Den är ett samarbete mellan många olika aktörer och visar en gemensam målbild och färdriktning med länets styrkor och prioriterade utvecklingsområden. Så att vi kan utveckla länet tillsammans.

Det främsta verktyget för en framgångsrik regional utvecklingsstrategi för hela Kalmar län är delaktighet och dialog med länets kommuner och andra aktörer inom regional utveckling.

Ett flertal kommunikationsinsatser är inplanerade för att göra det lättare för alla som vill delta i processen och bidra till att stärka känslan av delaktighet.

En bredare involvering av länets unga invånare och andra specifika målgrupper ska bidra till att strategin i ännu högre utsträckning speglar hela befolkningen.

Inplanerade dialogmöten

Inplanerade dialogmöten
Månad

Datum och deltagare

April 2024

11 april - Politiker och tjänstepersoner från Högsby kommun, Mönsterås kommun och Oskarshamns kommun.

22 april - Politiker och tjänstepersoner från Borgholms kommun, Kalmar kommun och Mörbylånga kommun.

Maj 2024

15 maj - Politiker och tjänstepersoner från Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun.

23 maj - Agenda 2030-forum: tjänstepersoner som arbetar med hållbarhet i länets kommuner, regionen och länsstyrelsen.

Juni 2024

10 juni - Politiker och tjänstepersoner från Emmaboda kommun, Nybro kommun och Torsås kommun.

September 2024

10 september - Region Kalmar läns pensionärsråd.

12 september - Region Kalmar läns funktionshinderråd.

Oktober 2024

18 oktober - Studenter på Linnéuniversitetets samhällsvetarprogram.

Omvärldstrender och fakta

Arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin tar avstamp i aktuella faktaunderlag och omvärldstrender. En revidering av strategin är ett bra tillfälle för att stämma av hur utvecklingen i länet ser ut och hur vi eventuellt behöver justera vår väg framåt. Vi har framförallt en stor utmaning gällande demografiska förändringar och en åldrande befolkning, vilket är kopplat till länets folkhälsa, digitala omställning och kompetensförsörjning.

Uppföljning av mål och indikatorer i regionala utvecklingsstrategin

Fakta och statistik för Kalmar län på regionkalmar.se

Tre rumsliga framtidsbilder

Under våra dialogmöten jobbar vi med rumsliga framtidsbilder, för att försöka skapa en berättelse om framtiden som delvis är frigjord från dagens uppfattningar. Det handlar inte om att göra en prognos eller att förutspå framtiden, utan att göra ett initierat underlag som beskriver en eller flera möjliga framtider.

Ensamvargarna

"Ett framtida Kalmar län stärkt av befintliga arbetsmarknadskärnor"

Utvecklingen fortsätter i samma riktning som den har gjort tidigare. Ingen större utbredning av arbetsmarknadsområden sker och transport- och infrastruktursatsningar är fortsatt blygsamma. Utbytet med orter inom länet och i grannlänen är på samma nivåer som tidigare. Detsamma gäller kopplingarna mellan länets norra och södra delar.

Skillnaderna mellan större och mindre orter fortsätter att öka. Yngre personer i mindre orter fortsätter att flytta till större orter och platser med starkast tillväxt fortsätter att växa. De mindre orterna kommer fortsättningsvis att ha lägre tillväxt.

De inomregionala skillnaderna i länet kvarstår. Platser inom
Kalmars arbetsmarknadsområde växer mest i länet. Inom andra arbetsmarknadsområden är det mest centralorten som växer medan befolkningen och sysselsättningen i övriga orter
utvecklas svagt.

Myrstacken

"Ett framtida Kalmar län stärkt av varandra"

Det är ett ökat utbyte mellan orterna inom respektive arbetsmarknadsområde och närliggande arbetsmarknadsområden är mer sammankopplade än tidigare. Kopplingen mellan den norra och södra delen av länet är emellertid fortsatt svag.

Arbetsmarknadsområdet Kalmar växer fortfarande mest i länet, men det är flera orter som gemensamt driver utvecklingen, framför allt de orter som ligger vid de mest trafikerade vägarna och järnvägarna. Dessa orter har utvecklats starkt de senaste åren, vilket även har gynnat de mindre orter som ligger i närheten.

Det finns fortfarande inomregionala skillnader mellan större och mindre orter, men de är inte lika stora som man tidigare hade förutspått.

Bläckfisken

Illustration av bläckfisk

"Ett framtida Kalmar län stärkt av grannlänen"

Utvecklingskraften är hög, mest tack vare täta kopplingar med tillväxtorter utanför länet. Orterna vid de mest trafikerade vägarna och järnvägarna utvecklas starkt, vilket även gynnar de mindre orterna som ligger i närheten.

En ökad trafikering via hamnar och flygplatser ger ett nära utbyte med andra delar av Sverige och omvärlden. Den södra delen av länet har kopplat ihop sig med Växjö och Karlskrona och den norra delen med Östergötland.

Kopplingarna mellan länets norra och södra delar är fortsatt
svaga.

Process och tidplan

Process och tidplan
Tidsperiod Aktivitet
December 2023 - Mars 2024 Analys- och förarbete
April 2024 - Januari 2025 Dialog och förankring
Januari 2025 - Mars 2025 Skrivprocess
Juni 2025 Beslut om remissversion i regionstyrelsen
Juni 2025 - Oktober 2025 Remisstid
Februari 2026 - April 2026 Beslut om strategin i regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige

Bakgrund

Enligt förordningen som styr det regionala utvecklingsuppdraget har regionen i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det ska vara en långsiktig och övergripande strategi för länets hållbara utveckling. Av förordningen framgår också att en uppdatering av denna ska ske under innevarande mandatperiod. Den nuvarande strategin, "Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030", beslutades våren 2018 och en aktualisering genomfördes 2022.

Region Kalmar läns roll är att samordna framtagandet och genomförandet av strategin och att följa upp den. Strategin är sektorsövergripande och genomförandet kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer.

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030

Hör av dig

Region Kalmar län samordnar arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin. Att delta i processen är ett gemensamt ansvar för alla som bor, lever och verkar här.

Denna webbplats är en guide till dig som vill vara med och bidra i arbetet med länets utveckling. Hör gärna av dig om du vill dela med dig av något eller tycker att något saknas eller behöver förtydligas. Det är tillsammans vi skapar framtidens Kalmar län.

Kontakt