Stöd till nyinvesteringar för skärgårdsföretag

Har du ett företag som är beläget på en ö utan fast förbindelse eller kör båt i turisttrafik? Då kan du söka särskilt stöd för investeringar i ditt företag.

En segelbåt seglar i skärgården

Under perioden 15 december 2023 – 8 januari 2024 kommer ansökan för samtliga stöd att vara stängd. Under denna period kommer inga ansökningar att kunna skickas in och inga beslut om stöd eller utbetalningar kommer att fattas.

Ansökan om servicebidrag för kommersiell service kommer att vara stängd från den 13 december 2023 och planeras att öppna igen i februari 2024 (på grund av systembyte).

För vilka investeringar kan man söka stöd?

Stöd kan lämnas för exempelvis:

 • investeringar i byggnader, maskiner och inventarier.
 • produktutveckling och/eller kompetensutveckling.
 • båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården.
 • båtar för persontransporter i skärgården.
 • som en första avbetalning i samband med avbetalningsköp.

Stödet kan ges till båtar som används i turisttrafik och som inte subventioneras eller betalas på annat sätt med allmänna medel. Stöd ges inte till driftskostnader eller till eget arbete.

Hur stort stöd kan betalas ut?

Stödet kan maximalt uppgå till 25 procent av godkända kostnader. I stödområde (kommunerna Oskarshamn, Västervik, Emmaboda, Torsås, Högsby, Hultsfred) kan stödet uppgå till maximalt 35 procent av godkända kostnader.

Vilka är kraven för att ha rätt till stöd?

Du ska driva näringsverksamhet i Kalmar län och uppfylla följande krav:

 • ditt företag ska vara registrerat i Sverige.
 • ditt företag ska ha högst 49 anställda.
 • ditt företag har en årsomsättning som är lägre än cirka 63 miljoner kronor eller en balansomslutning som är lägre än 45 miljoner kronor (Baserad på EUR kurs 9,00 kr. 7 miljoner euro respektive 5 miljoner euro).

När lämnas inte stöd?

Stöd lämnas inte till:

 • annonsering.
 • företag där företag/ägare/styrelsemedlem har skulder till det offentliga (till exempel skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • inköp av fordon.
 • investeringar som finansieras genom leasing.
 • företag som snedvrider konkurrensförhållanden på den lokala eller regionala marknaden.
 • investeringar där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Insatsen får inte starta innan beslut har fattats eller Region Kalmar län har gett dispens.

Bilagor vid ansökan

Följande ska bifogas ansökan:

 • Resultatbudget/prognos för innevarande/nästkommande år.
 • Aktuellt registreringsbevis samt senaste bokslut/deklaration inkl. NE-bilaga (gäller enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag).
 • Kostnadsunderlag för samtliga sökta kostnader.
  • Kostnadsposter upp till 700 000 kr: Offerter.
  • Enskilda kostnadsposter över 700 000 kr ska konkurrensutsättas, vilket innebär ett krav på minst två jämförande offerter. Har ni som stödmottagare inte lyckats få in mer än en offert måste ni kunna uppvisa två likadana skriftliga prisförfrågningar till minst två potentiella leverantörer. Förfrågan och svar ska vara skriftliga och finnas dokumenterade hos er för eventuell uppföljning. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 • Ifylld hållbarhetsguide.
 • Kopia av offert/offerter.
 • Intyg vid köp av begagnad maskin / utrustning.

Ansök om investeringsstöd för skärgårdsföretag

Du ansöker om investeringsstöd för skärgårdsföretag via Tillväxtverkets webbplats Min ansökan. Under ”Regionens erbjudanden om stöd” väljer du rutan ” Investeringsstöd för skärgårdsföretag”.

Vad ska jag tänka på när jag skickar post eller e-post?

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt