Stöd till externa konsulttjänster

Behöver du anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag? Genom vår konsultcheck kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst.

Två personer tittar in i en datorskärm

Konsultchecken kan sökas av företag som är i gång med försäljning och har minst en anställd med marknadsmässig lön.

Vi ser gärna att företagets marknad sträcker sig utanför den regionala.

Konsultchecken avser enbart tjänster som köps av en extern konsult. Löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift är inte stödberättigande.

Konsultcheck kan sökas inom följande områden:

 • marknadsutveckling
 • produktutveckling
 • företagsutveckling
 • hållbar omställning

Konsultcheck för marknadsutveckling

Syftet är att stimulera till investeringar som gör att företaget når nya marknader. En ny marknad kan innebära såväl en ny geografisk marknad som en ny kundgrupp.

Exempel på konsulttjänster:

 • ta fram en exportstrategi
 • hitta leverantörer/samarbetspartners i samband med en exportsatsning.
 • göra en marknadsundersökning/hitta nya kundgrupper.
 • delta (första gången) i en mässa nationellt eller internationellt.
 • internationell anpassning/översättning av hemsida.
 • utreda juridiska frågor kopplat till en internationaliseringssatsning.
 • utformning och översättning av marknadsföringsmaterial i samband med en större satsning (exempelvis internationalisering)
 • utreda frågor kopplade till kriget i Ukraina. (Till exempel utreda juridiska frågor, se över och säkerställa logistik, transporter samt leveranskedjor samt se över företagets IT-säkerhet.)

Bidragsdel:

Maxbidraget är 100 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kronor. Bidraget kan maximalt utgöra 50 procent av konsultinsatsen.

Konsultcheck för produktutveckling

Syftet är att stimulera till investeringar som utvecklar företagets erbjudande (produkt eller tjänst) till marknaden.

Exempel på konsulttjänster:

 • utveckla en befintlig produkt eller tjänst för att möta nya kundkrav.
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.
 • konstruktion/design av produkt eller tjänst. Design av förpackningar.
 • forskning i syfte att ta fram nya erbjudanden till marknaden.
 • tester i samband med produktutvecklingen.
 • utveckla kunskap om materialval, produktionsteknik eller liknande.
 • utreda IPR/patent

Bidragsdel:

Maxbidraget är 150 000 kronor och minimibidraget 10 000 kronor. Bidraget kan maximalt utgöra 50 procent av konsultinsatsen. Eget arbete som medfinansiering medges inte.

Konsultcheck för företagsutveckling

Syftet är att stimulera till investeringar som utvecklar företagets interna funktioner.

Exempel på konsulttjänster:

 • utveckla företagets lednings-, produktions-, och administrativa processer.
 • kompetensutveckling av ledning, styrelse och personal avseende företagets mål, strategier eller liknande.
 • komplettera styrelsen med en adjungerad styrelseledamot under maximalt ett år. Gäller första gången företaget tar in en extern ledamot i styrelsen och kostnaden skall utgöras av offererat konsultarvode, ej lön.
 • utveckla företagets affärssystem för att inkludera fler dimensioner.
 • införa eller effektivisera digitala processer och system.
 • undersöka förutsättningarna för automation och robotisering av verksamhet/produktion.
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
 • certifieringar (ej sådana som är nödvändiga enligt lag).

Bidragsdel:

Maxbidraget är 100 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kronor. Bidraget kan maximalt utgöra 50 procent av konsultinsatsen.

Konsultcheck för hållbar omställning

Syftet är att stimulera företag att gå från icke hållbara till fossilfria, resurseffektiva samt hållbara lösningar och affärsmodeller.

Checken kan användas till följande ändamål:

 • genomföra en hållbarhetsanalys av företaget och dess erbjudanden/ ta fram en hållbar strategi för företaget.
 • utreda vad som behöver göras för att uppnå högre energieffektivisering.
 • säkerställa hållbara leverantörskedjor.
 • kompetensutveckling av hela personalstyrkan och/eller hela ledningen avseende hållbarhet.
 • miljö- och hållbarhetscertifiering av företaget, till exempel genom ISO 14001, ISO 26000:2021, KRAV, Green Key. (Certifieringar som krävs enligt lag är dock inte stödberättigade.)

Bidragsdel:

Maxbidraget är 100 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kronor. Bidraget kan maximalt utgöra 50 procent av konsultinsatsen.

Vilka företag kan söka konsultcheck?

 • är registrerade i Sverige och bedriver sin huvudsakliga verksamhet vid ett fast arbetsställe (CFAR-nummer) i Kalmar län.
 • bedriver ekonomisk verksamhet och innehar F-skatt.
 • företag (koncern) som har max 249 anställda.
 • företag (koncern) som har en omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

När lämnas inte stöd?

Stöd lämnas inte till:

 • företag där stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens. (Det kan till exempel gälla detaljhan­del, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg- och entreprenadverksamhet.)
 • till företag och utrustning av rörlig karaktär (t.ex. entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning/allt med "hjul på", fordon).
 • företag som till minst 50 procent ägs av ett större företag.
 • företag där företag/ägare/styrelsemedlem har skulder till det offentliga (till exempel skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen. Vid den samlade bedömningen tas bland annat hänsyn till resultat, soliditet och aktieutdelningar.
 • företag med svag ekonomisk ställning.
 • företag som har varit i konkurs under det senaste året.
 • investeringar till åtgärder som krävs enligt lag, exempelvis vissa certifieringar eller tillstånd.
 • utbildning eller annonsering.
 • löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift (till exempel en hemsida/webbplats).
 • investeringar där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Bilagor vid ansökan

Följande ska bifogas ansökan:

 • Resultatbudget/prognos för innevarande/nästkommande år.
 • Aktuellt registreringsbevis samt senaste bokslut/deklaration inkl. NE-bilaga (gäller enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag).
 • Kostnadsunderlag för samtliga sökta kostnader.
  • Kostnadsposter upp till 700 000 kr: Offerter.
  • Enskilda kostnadsposter över 700 000 kr ska konkurrensutsättas, vilket innebär ett krav på minst två jämförande offerter. Har ni som stödmottagare inte lyckats få in mer än en offert måste ni kunna uppvisa två likadana skriftliga prisförfrågningar till minst två potentiella leverantörer. Förfrågan och svar ska vara skriftliga och finnas dokumenterade hos er för eventuell uppföljning. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 • Ifylld hållbarhetsguide.
 • Kopia av offert/offerter.

Ansök om konsultcheck

Du ansöker om konsultcheck via Tillväxtverkets webbplats minansokan.se. Under ”Regionens erbjudanden om stöd” väljer du rutan för ”Konsulttjänster”.

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt