Stöd till kommersiell service

Driver du en dagligvarubutik eller drivmedelsanläggning på landsbygden? Då kan du söka ekonomiskt stöd från Region Kalmar län.

Flygfoto som visar Bergkvara i Torsås kommun från ovan.

Investeringsbidrag till kommersiell service

Behöver du investera i byggnader, maskiner eller inventarier för att utveckla eller bibehålla service i områden där servicen är gles? Genom vårt investeringsbidrag till kommersiell service kan du söka stöd för en sådan investering.

Stödet riktar sig till dagligvarubutiker och drivmedelstationer i områden där servicen är gles med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Syftet med stödet är att utveckla eller bibehålla grundläggande service på landsbygderna i Kalmar län.

Stöd kan inte beviljas för redan påbörjade investeringar. Om sökande vill påbörja investeringen innan Region Kalmar län fattat beslut krävs ett särskilt medgivande.

Vilka företag kan söka investeringsbidrag?

Investeringsbidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel i områden där servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan även näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området söka stöd.

Vilka investeringar kan jag söka för?

Stöd kan lämnas till:

 • Anskaffning, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten.
 • Inredning och utrustning som behövs för verksamheten.
 • Vissa kompetenshöjande insatser och åtgärdsprogram.

OBS! Vid investeringar över 700 000 kr exkl. moms måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag).

Hur stort bidrag kan företaget beviljas?

Ett företag kan beviljas mellan 25 000 kr och 600 000 kr i stöd.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 50 procent av utgifter för inköp, ny- eller ombyggnad eller större reparation av lokal, samt för inredning och utrustning.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85 procent av utgifterna för åtgärdsprogram som förbättrar företagets lönsamhet och service, större investeringar i en verksamhet som har ett väl utbyggt serviceutbud eller för investeringar som görs för att komplettera med en sådan service.

Stöd med högst 85 procent kan även lämnas för kostnader för samlokalisering med vissa andra typer av service, samt för investeringar som genomförs för att uppfylla krav som ålagts verksamheten genom föreskrifter i en lag eller förordning.

När lämnas inte stöd?

Stöd lämnas normalt inte till:

 • verksamheter där det finns risk för snedvridning av lokal konkurrens.
 • köp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon.
 • maskiner/inventarier som finansieras via leasing.
 • maskiner/inventarier som finansieras via avbetalningskontrakt med äganderättsförbehåll.
 • köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag).
 • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Kalmar län.
 • företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen. Vid den samlade bedömningen tas bland annat hänsyn till resultat, soliditet och aktieutdelningar.
 • eget arbete/personalkostnader.

Hur ansöker jag om investeringsbidrag?

Ansök om stöd via e-tjänsten Min ansökan:

Innan du gör ansökan är det bra om du kontaktar Region Kalmar län, se kontaktuppgifter nedan.

Servicebidrag

Om det finns särskilda skäl kan vi bevilja ett så kallat servicebidrag. Syftet med servicebidraget är att överbrygga en tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Ofta är speciella villkor kopplade till servicebidraget, till exempel att den som söker måste göra insatser för att förbättra företagets lönsamhet.

Servicebidrag kan beviljas med maximalt 250 000 kr per år och i högst 3 år. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år.

Ansök om servicebidrag

Ansök om stöd via e-tjänsten Min ansökan, klicka på länken "Ansökan om stöd för service i landsbygd":

Innan du gör ansökan är det bra om du kontaktar Region Kalmar län.

Särskilt driftsstöd i sårbara och utsatta områden

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta landsbygder. I Kalmar län finns i dagsläget ett tiotal butiker som har möjlighet att ansöka om särskilt driftsstöd.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service ska prioriteras.

Vem kan få stöd?

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

 • är beläget mer än 10 kilometer från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
 • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
 • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Ansök om särskilt driftsstöd

Ansök om stöd via e-tjänsten Min ansökan:

Innan du gör ansökan är det bra om du kontaktar Region Kalmar län.

Hemsändningsbidrag (söks av kommuner)

Stödet söks hos Region Kalmar län av länets kommuner för att det i landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror för de hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.

Hemsändningsbidrag kan beviljas för hemsändning av dagligvaror till hushåll. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Hemsändningsbidrag lämnas i dagsläget med ett belopp som motsvarar 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen.

 • Bidraget får inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.
 • Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.
 • Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.
 • Ersättning kan endast ges till permanent boende i kommunen där ingen i hushållet kan ta sig till butiken på grund av att man inte har bil eller körkort (detta gäller för äldre eller funktionshindrade), eller att man på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att själva göra sina inköp.
 • Ersättning beviljas högst för en hemsändning per vecka och hushåll.

Vid ansökan om utbetalning ska kommunen redogöra för vilka rutiner kommunen har i samband med utbetalningen av hemsändningsbidrag till handlarna. Av rutinerna skall framgå ansvarig handläggare, hur ofta handlaren lämnar sin redovisning (minst en gång per kvartal) och på vilket sätt som kommunen säkerställer att handlarens hemsändningar görs till berättigade personer

Ansökan om hemsändningsbidrag ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 31 mars det år som närmast följer det år som ansökan avser.

Ansök om stöd via e-tjänsten Min ansökan:

Ansök om stöd via e-tjänsten Min ansökan:

Innan du gör ansökan är det bra om du kontaktar Region Kalmar län, se kontaktuppgifter nedan.

Vad ska jag tänka på när jag skickar post eller e-post?

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt