Stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier

Behöver du nyinvestera i byggnader, maskiner eller inventarier för att ta nästa steg i ditt företags utveckling?

En man i en industrilokal skriver in information på en maskin.

Genom vårt investeringsstöd kan du söka bidrag för en sådan investering.

Stödet riktar sig till små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor och som verkar på en marknad som sträcker sig utanför Kalmar län.

Syftet med stödet är att främja investeringar som bidrar till en hållbar tillväxt. Investeringarna ska utgöra ett tydligt utvecklingssteg för företaget.

Vi prioriterar investeringar som bidrar till:

 • att företagets verksamhet blir mer hållbar.
 • att företaget når nya marknader, gärna internationellt.
 • stärker företagets konkurrenskraft och bidrar till ökad sysselsättning i Kalmar län.

Vilka företag kan söka investeringsstöd?

Företag som:

 • har minst 1 anställd med marknadsmässig lön motsvarande kollektivavtal eller dylikt (enligt senaste årsbokslut).
 • har en omsättning om minst 1 miljon kronor (enligt senaste årsbokslut). (Stöd kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms ha en tillfredsställande lönsamhet och ger den/de anställda en varaktig sysselsättning.)
 • är registrerade i Sverige och bedriver sin huvudsakliga verksamhet vid ett fast arbetsställe (CFAR-nummer) i Kalmar län.
 • uppfyller kriterierna för EU:s definition för små och medelstora företag (koncernnivå).
 • bedriver ekonomisk verksamhet och innehar F-skatt.

Vilka investeringar kan jag söka för?

Stöd kan lämnas till nyinvesteringar i byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier.

Byggnadsarbeten ska utföras på entreprenad (eget arbete godkänns ej).

OBS! Vid investeringar över 700 000 kronor exklusive moms måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för eventuell uppföljning. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag).

Stöd lämnas inte till:

 • ersättningsinvesteringar eller driftskostnader, till exempel inköp av ny maskin när den gamla är utsliten eller kostnader som kan anses ingå i företagets normala drift.
 • köp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon.
 • maskiner/inventarier som finansieras via operationell leasing. (Finansiell leasing där det framgår av avtalet att stödmottagaren är skyldig att förvärva tillgången när hyresavtalet löpt ut utgör normalt inte ett hinder för att söka stödet).
 • företag och utrustning av rörlig karaktär (till exempel entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning/allt med "hjul på", fordon).
 • eget arbete/personalkostnader.
 • investeringar till åtgärder som krävs enligt lag.
 • Solceller.

Hur stort bidrag kan företaget beviljas?

Ett företag kan beviljas mellan 20 000 kronor och 300 000 kronor i stöd.

Stödet kan maximalt uppgå till 25 procent av godkända kostnader. I stödområde (kommunerna Oskarshamn, Västervik, Emmaboda, Torsås, Högsby, Hultsfred) kan stödet uppgå till maximalt 35 procent av godkända kostnader.

När lämnas inte stöd?

Stöd lämnas normalt inte till:

 • verksamheter som endast verkar på en lokal eller regional marknad, där det finns utbud av liknande tjänster/produkter eller substitut.
 • investeringar där leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja en leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk person eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.
 • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Kalmar län.
 • företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen. Vid den samlade bedömningen tas bland annat hänsyn till resultat, soliditet och aktieutdelningar.
 • företag med svag ekonomisk ställning eller som har varit i konkurs under det senaste året.
 • investeringar som görs till följd av lagkrav.
 • företag som är verksamma inom jordbruk, fiskeri- och vattenbrukssektorn.
 • företag där företag/ägare/styrelsemedlem har skulder till det offentliga eller har betalningsanmärkningar.

Bilagor vid ansökan

Följande ska bifogas ansökan:

 • Resultatbudget/prognos för innevarande/nästkommande år.
 • Aktuellt registreringsbevis samt senaste bokslut/deklaration inkl. NE-bilaga (gäller enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag).
 • Kostnadsunderlag för samtliga sökta kostnader.
  • Kostnadsposter upp till 700 000 kronor: Offerter.
  • Enskilda kostnadsposter över 700 000 kronor ska konkurrensutsättas, vilket innebär ett krav på minst två jämförande offerter. Har ni som stödmottagare inte lyckats få in mer än en offert måste ni kunna uppvisa två likadana skriftliga prisförfrågningar till minst två potentiella leverantörer. Förfrågan och svar ska vara skriftliga och finnas dokumenterade hos er för eventuell uppföljning. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 • Ifylld hållbarhetsguide (finns längre ner på sidan).
 • Kopia av offert/offerter.
 • Intyg vid köp av begagnad maskin / utrustning.

Hur ansöker jag om investeringsstöd?

Innan du ansöker om investeringsstöd bör du kontakta Region Kalmar län (se kontaktuppgifter nedan).

Instruktion/lathund för ansökan erhålls från oss då ansökan blir aktuell.

Vad ska jag tänka på när jag skickar post eller e-post?

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt