Ny kulturplan för 2025-2028

Barns rätt till kultur och kultur till hela länet med bredd och spets. Det är två av fyra fokusområden i Region Kalmar läns nya kulturplan för 2025-2028.

 • Publicerad: 20 nov 2023 11:06

På regionala utvecklingsnämndens novembersammanträde gav nämnden grönt ljus för den nya kulturplanen. I planen har fyra kulturpolitiska prioriteringar öronmärkts:

 • Kultur i hela länet med bredd och spets.
 • Barns rätt till kultur.
 • Stärka kulturskaparnas villkor.
 • Främja kulturens roll för regional hållbar samhällsutveckling.

Med ”kultur i hela länet med bredd och spets” menas bland annat att det är viktigt att de regionala kulturverksamheterna på olika sätt tillgängliggör sitt utbud. Det ska erbjudas ett professionellt och varierat utbud som gör det möjligt för länsborna att både ta del av och utöva eget skapande inom det lokala kulturlivet.

Med kulturplanen som utgångspunkt ska statsbidrag fördelas till regionala kulturverksamheter som ska bidra till att uppnå målen plus att underlätta en god tillgång för länets invånare inom:

 • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet.
 • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete.
 • Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.
 • Professionell bild- och formverksamhet.
 • Regional enskild arkivverksamhet.
 • Filmkulturell verksamhet.
 • Främjande av hemslöjd.

Kalmar läns regionala kulturplan är framtagen tillsammans med länets kommuner och i samråd med det regionala kulturlivet och civilsamhället. Kulturplanen går nu till regionstyrelsen för beslut innan den skickas på remiss till kommuner och kulturverksamheter.

Sidan uppdaterad: 20 november 2023