Folkhälsorapporter

Region Kalmar län genomför återkommande undersökningar för att ta reda på hur Kalmar länsborna lever och mår.

Illustrat0ion på hand som skriver i anteckningsblock med penna.

Undersökningarna resulterar i följande rapporter:

  • Folkhälsorapport Hälsa på lika villkor, från 16-85+ år
  • Barnhälsomiljörapport, vårdnadshavare till barn 0-12 år 
  • Elevhälsoenkäten, för förskola, åk 4 och åk 7 på högstadiet, åk 1 alt åk 2 på gymnasiet 

Epidemiologisk bevakning

Epidemiologi innebär att vetenskapligt studera hälsans samt ohälsans utbredning och dess orsaker i en befolkning. Vi arbetar med epidemiologisk bevakning genom:

Nationell folkhälsoenkät

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om levnadsvanor och livsvillkor i befolkningen. Enkäten genomförs sedan 2016 vart annat år av Folkhälsomyndigheten tillsammans med regionerna. Den grundas på ett obundet slumpmässigt urval ut Sveriges befolkning. Vart fjärde år gör Region Kalmar län ett tilläggsurval för en fördjupad analys för att öka förklaringsvärdet. I samband med enkäten 2022 gjordes en sådan fördjupning. Frågeformuläret innehåller ett 60-tal frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB. Resultaten är viktiga för att förstå folkhälsans utveckling i befolkningen.

Så här självskattar länets invånare sin hälsa - sammanfattning av länet resultat av 2022 års undersökning

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor — Folkhälsomyndigheten

FolkhälsoStudio

FolkhälsoStudio är Folkhälsomyndighetens webbaserade verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall.
FolkhälsoStudio på Folkhälsomyndigheten

Barnmiljöhälsorapport

Barnmiljöhälsorapporten, tas fram via Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping i samarbete mellan Region Kalmar län,  Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Gotland och länsstyrelserna. Den omfattande enkäten rapporterar om barnens hälsa kopplat till olika miljöfaktorer. Barnen är i åldersgruppen sex-tio månader, fyra år och tolv år. Resultaten i undersökningen används för att urskilja ojämlikheter i hälsa och är ett stöd inför beslutsfattande, samhällsplanering och informationsinsatser. 
Regional barnmiljöhälsorapport på Region Östergötlands vårdgivarwebb

Elevhälsoenkäten 

Elevhälsoenkäten genomförs varje år i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 eller 2 i gymnasiet, i samtliga skolor i Kalmar län. Enkäten innehåller frågor om hälsa och levnadsvanor, om skolmiljö, trygghet och trivsel. Enkäten ligger till grund för elevhälsosamtalet mellan elev och skolsjuksköterska och utgör ett viktigt redskap för skolsjuksköterskan att följa upp och stötta varje enskild elev i elevens skolsituation. Från och med läsåret 2023 kommer enkäten att genomföras digitalt och Region Kalmar län kommer att sammanställa och återrapportera resultat på skol-, kommun- och länsnivå. Datamaterialet blir en viktig pusselbit för att förstå barns- och ungas uppväxtvillkor i Kalmar län.

Kunskapsunderlag

För att kunna prioritera och planera olika riktade insatser i befolkningen mäter och studerar vi invånarnas livsvillkor, levnadsvanor och självskattade hälsa. För en interaktiv bild över hälsoläget i Kalmar län rekommenderas Fakta Kalmar län. Här kan du se fakta och statistik om Kalmar län inom flera olika områden. Välj bland rubrikerna och filtrera på de delar du är intresserad av. Folkhälsodelen bygger på rapporten Hälsa på lika villkor. 

Relaterad information

Statistik och rapportering på Folkhälsomyndigheten.se

Pep-rapporten på Generationpep.se 

Kontakt