Hälsosatsningar

För att nå målet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen krävs insatser inom olika områden och av flera aktörer. Här presenterar vi exempel på hälsosatsningar som görs i samverkan mellan olika aktörer i Kalmar län.

Fem personer dansar

Samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer ökar möjligheterna att synliggöra olika gruppers behov och utveckla bättre metoder för att främja hälsa inom fler arenor.

Förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa grundläggs tidigt i livet. Därför är barn och ungas hälsa ett tydligt fokus i folkhälsoarbetet. Att barn och unga ges förutsättningar för en hälsosam utveckling och att ohälsa uppmärksammas i ett tidigt skede är viktiga delar. Olika insatser ska göras baserat på vilka förutsättningar som finns för olika befolkningsgrupper, till exempel geografiska avstånd, socioekonomisk struktur eller åldersmässiga skillnader. 

Områden med socioekonomisk utsatthet är särskilt prioriterade liksom de som på gruppnivå har visat sig ha sämre hälsa jämfört med övrig befolkning. Det handlar bland annat om barn och unga, kvinnor, personer som definierar sig Hbtqi, personer med funktionsnedsättning samt personer med utländsk bakgrund.

En faktor som påverkar behovet av vård- och omsorg är att befolkningen i Kalmar län är äldre än genomsnittet i Sverige, vilket leder till högre förekomst av vissa sjukdomar som är vanligare hos äldre.

Dans för hälsa – en metod för att stärka psykisk hälsa hos unga

Dans för hälsa vänder sig till tjejer 13–19 år som har problem med stress, oro, dålig sömn, nedstämdhet, ofta ont i huvudet, magont eller värk i nacke och axlar. Upplägget är dans en eller två gånger i veckan under åtta månader i 14 veckor under hösten och 14 veckor under våren, med uppehåll vid skollov.

Ungdomarna får prova på jazz, modernt, afro och funk. I fokus står rörelseglädje, att ha roligt tillsammans och att slippa krav. Varje danstillfälle innehåller också uppvärmning, danskoreografi, eget skapande, avslappning och reflektion.

Dans för hälsa i Kalmar län

I Kalmar län finns utbildade instruktörer i metodiken Dans för hälsa i tre av länets kommuner. Satsningen drivs av Byteatern. Region Kalmar län och medverkande kommuner går in med medel för att göra satsningen möjlig.

Om du vill veta mer om Dans för hälsa eller är intresserad av att starta en grupp, kontakta Byteatern eller någon av instruktörerna i kommunerna.

Byteatern: Kristina Flygare, projektledare för Dans för hälsa i Kalmar län, kristina@byteatern.se
Kalmar kommun: Instruktörer Molly Drini och Lisiane Heemann, danforhalsakalmar@gmail.com
Västerviks kommun: Instruktörer Maria Dahlström och Tova Reddeborn, dfhvastervik@gmail.com
Vimmerby kommun: Instruktörer Jennie Leander Lilja och Kajsa Lundahl, jennie.leander.lilja@utb.vimmerby.se
Oskarshamns folkhögskola: Instruktör Stella Huber, stella.huber@ofhsk.se

Om konceptet Dans för hälsa

Dans för hälsa bygger på en forskningsstudie där unga tjejer som upplevde stress, oro, återkommande magont eller huvudvärk fick vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje.

Studien visade att tjejerna mådde bättre efter att ha dansat två gånger i veckan under åtta månader. Tonårstjejer med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att regelbundet delta i kravlös dans. Även användning av smärtstillande medicin har minskat hos dem som dansar regelbundet. Forskningsprojektet har fått stor uppmärksamhet världen över och flera kommuner i Sverige har startat dansprojekt, enligt metodiken Dans för hälsa.

Dans för hälsa vänder sig till tjejer 13–19 år som har problem med stress, oro, dålig sömn, nedstämdhet, ofta ont i huvudet, magont eller värk i nacke och axlar. Upplägget är dans en eller två gånger i veckan under åtta månader i 14 veckor under hösten och 14 veckor under våren, med uppehåll vid skollov.

Ungdomarna får prova på jazz, modernt, afro och funk. I fokus står rörelseglädje, att ha roligt tillsammans och att slippa krav. Varje danstillfälle innehåller också uppvärmning, danskoreografi, eget skapande, avslappning och reflektion.

Det finns någonting vi vill berätta - film (3,39 minuter), Vimeo

Dans för hälsa (dansforhalsa.se)

Sund smart stark senior

Syftet med konceptet Sund smart stark senior är att få fler seniorer i rörelse, främja ett hälsosamt åldrande, social gemenskap och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid för personer som är 65 år och äldre.

Två personer och en hund går på en gångstig

Syftet är också att inspirera idrottsföreningar att erbjuda fysisk aktivitet för målgruppen och starta verksamhet för de som är intresserade av att börja i en idrottsförening.

Under våren 2024 hålls hälsosatsningen för seniorer i Kalmar kommun.

Läs mer om konceptet och aktiviteterna på Vårdgivarwebben

Hälsolots i Högsby

Socialt stöd och socialt sammanhang är två av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. En hälsolots finns i Högsby för att arbeta med just detta. Hälsolots är ett pilotprojekt som drivs i samarbete mellan Region Kalmar län och Högsby kommun. Hälsolotsens uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta individer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter.

Läs mer om satsningen i Högsby Hälsolots på Vårdgivarwebben

Hälsan spelar roll

Hälsan spelar roll är en kurs som vänder sig till personer med LSS-insats (insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Region Kalmar län erbjuder tillsammans med Östergötland och Jönköpings län utbildning i metoden för personal inom daglig verksamhet, LSS- boende eller inom den kommunala hälso- och sjukvården. Utbildningen innefattar bland annat ökad kunskap om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor och praktiska moment som kan användas i kursen.

Hälsan spelar roll vill ge personer med LSS-insats ökad empowerment och möjlighet att göra självständiga och hälsosamma val i vardagen.
Forskning visar att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt, varför det är extra viktigt att förbättra förutsättningarna för en god hälsa.

Läs mer om utbildningen Hälsan spelar roll - halsanspelarroll.se

Suicidprevention och första hjälpen till psykisk hälsa

I Kalmar län pågår bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete. Vi erbjuder de länsinvånare som drabbats av en närståendes suicid ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd. Stödet ges både till vuxna och barn (förskoleålder till 17 år).

Det pågår också en omfattande utbildningssatsning på MHFA (Mental Health First Aid). Instruktörer utbildas kontinuerligt och Kalmar län har nu över tusen förstahjälpare. En värdefull tillgång i arbetet för ökad psykisk hälsa i länet.  

Läs mer om arbetet med suicidprevention på Vårdgivarwebben

Förebygga tobaks- och nikotinbruk hos skolungdomar

Tobaksfri duo är en framgångsrik kontraktsmetod för att förebygga tobaks- och nikotinbruk bland länets högstadieelever. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. 

Tobaksfri Duo | Region Kalmar län

Tobaksfri utmaning riktar sig till elever på gymnasiet och går ut på att de tackar ja till att vara tobaks- och nikotinfri och alla de fördelar det ger. Region Kalmar län har utvecklat metoden med inspiration från det nationella initiativet Tobaksfri duo. 

Tobaksfri utmaning | Region Kalmar län

Hbtqi-diplomering för ökad kunskap

Arbetsgrupper inom Region Kalmar län och i länets kommuner kan via en onlineutbildning öka sina kunskaper om hbtqi-personers situation och få kunskap om inkluderande bemötande. 

Över 30 enheter har diplomerats enligt Region Kalmar läns koncept. En arbetsgrupp som har grundläggande hbtqi-kunskap och kan känna trygghet i att prata om hbtqi skapar i sin tur en god grund för att invånare ska kunna få ett gott bemötande och en god vård oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. 

Hbtqi diplomering i Region Kalmar län - 1177

YAM – program för att öka kunskap om psykisk hälsa

YAM (Youth Aware of Mental Health) är ett evidensbaserat skolprogram där elever i tonåren lär sig mer om psykisk hälsa samt hur man kan hjälpa sig själv och andra. YAM har haft påvisad positiv effekt avseende empati, klassrumsklimat, självförtroende, hjälpsökarbeteende och ökade kunskaper om psykisk hälsa. 

YAM består av fem lektionspass där ämnet psykisk hälsa utforskas under fem skoltimmar i klassrummet över tre veckors tid. Här får ungdomarna möjlighet att rollspela och samtala om vardagliga situationer som är viktiga för dem. YAM är fritt från diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, religion, etc. och ett lärarfritt utrymme gjort för en öppen diskussion utan bedömning.

YAM testades 2019 i fem kommuner i länet och pågår nu i Oskarshamn, Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås, Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Västervik och Högsby. Finansieringen sker via statliga medel som fördelas till kommunerna genom länsgemensam ledning i samverkan och kommunerna bidrar med tiden för instruktörer och medhjälpare.

Sedan 2023 finns YAM med som en aktivitet i Regionalt handlingsprogram för suicidprevention i Kalmar län.

Regionalt handlingsprogram för suicidprevention i Kalmar län 2023-2025 (Vårdgivare Kalmar län)

Karolinska institutet om metoden Youth Aware of Mental health

YAM:s internationella webbplats