Fler till Kalmar län

Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län.

Bild från en sommargata i Västervik fylld med besökare och flanörer.

Målet med satsningen är att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka antalet invånare i hela Kalmar län, allt i linje med länets regionala utvecklingsstrategi.

Bildspel om satsningen Fler till Kalmar län.

Genomförda aktiviteter

Lanseringsfilmen för webbplatsen Flyttahit.nu.

Handlingsplan 2021-2022

Fler till Kalmar län jobbar med två-åriga handlingsplaner. Arbete pågår för närvarande för att ta fram handlingsplan för 2023-2024.

Marknadsföring för att vara ständigt synliga hos målgruppen

Visa upp Kalmar län och webbplatsen Flyttahit.nu genom:

 • Annonskampanj 2021
 • Annonskampanj 2022
 • Mindre marknadsföringsinsatser

Webbplatsutveckling för att göra Flyttahit.nu ännu bättre

Ständig förbättring genom:

 • Sökordsanalys och sökmotoroptimering
 • Fler lediga jobb, hyreslägenheter, språk + förbättringar efter användaranalys
 • Två års drift och underhåll och API-hämtning från Google

Samverkan och kunskap för att bli fler och bättre inom inflyttning

Gemensam kompetensutveckling och nätverkande genom:

 • Seminarier som utvecklar samarbetet med aktörer inom platsutveckling, platsmarknadsföring, talangattraktion och kompetensförsörjning
 • Undersökning om varför de som flyttade härifrån flyttade

Total budget per år: 490 892 kronor

Rekryteringsnätverk Kalmar län

En illustration föreställande kända byggnader i Kalmar län.

Rekryteringsnätverk Kalmar län startades upp i november 2021, som ett led i satsningen Fler till Kalmar län. Nätverket består av en stor blandning kompetenser, verksamma i alla delar av länet, både i privata företag och offentliga organisationer, som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor inom Kalmar län. Nätverket träffas några gånger om året i en blandning av digitala och fysiska träffar, där deltagarna i nätverket tillsammans formar agendan efter rådande behov och utmaningar.

Nätverksträffar 2023

Träffarna för 2023 är ännu inte spikade. Aktuella inbjudningar till nätverket publiceras på denna sida och via e-post. Vill du vara med, få kommande inbjudningar på e-post eller har frågor kring nätverket är du välkommen att kontakta Alexandra Flöner Tegnemo.

Är du med i gruppen Karriär & Rekrytering? Mellan nätverksträffarna har du även möjlighet att kommunicera i den gemensamma gruppen på LinkedIn Kalmar län | Karriär & Rekrytering.

Bakgrund till projektet

Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Kalmar läns långsiktiga utveckling.

Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet efter Gotlands län och andelen befolkning i arbetsför ålder minskar. Regionens arbetsgivare, både offentliga och privata, har svårt att få tag i kompetent ny personal.

Även om inflyttningen till Kalmar län från andra län under 2020 var högre än utflyttningen, har fler flyttat ut än in sedan mitten av 1990-talet. Länet har svårigheter att få studenter att stanna kvar efter examen och eftersom andelen eftergymnasialt utbildade är lägre än riksgenomsnittet, behövs inflyttning av högutbildad arbetskraft.

En SCB-prognos från 2021 visar att befolkningen i alla länets kommuner, förutom Kalmar och Mörbylånga, riskerar att minska fram till år 2040, vilket skulle försvåra finansieringen av välfärd och utveckling i länet.

Gemensam satsning

Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län. Satsningen ska vara permanent och inledningsvis skapas en två-årig handlingsplan, som sedan ska revideras årligen. Region Kalmar län och varje kommun betalar årligen 1 krona per invånare enligt 2019 års befolkningsstatistik.

Målet med satsningen är att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka antalet invånare i Kalmar län, allt i linje med målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Aktiviteterna handlar om:

 • Logotypen för webbplatsen Flyttahit.nu.
  Marknadsföring
  Visa upp Kalmar län och webbplatsen Flyttahit.nu genom ett antal annonskampanjer.
 • Webbplatsutveckling
  Ständig förbättring av Flyttahit.nu, genom sökmotoroptimering, ökat utbud av lediga jobb, listning av hyreslägenheter och översättning till andra språk.
 • Samverkan och kunskapspåfyllning
  Gemensam kompetensutveckling och nätverkande genom seminarier som utvecklar samarbetet med aktörer inom platsutveckling, platsmarknadsföring, talangattraktion och kompetensförsörjning. Undersöka varför de som flyttade härifrån flyttade.

Målgrupper

 • Potentiella nya inflyttare till Kalmar län, i åldern 20-40 år i storstadsregionerna.
 • Representanter inom kommuner, region, utbildning och näringsliv som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning.

Effekter på kort sikt

 • Fler intresserade av att flytta hit: Ökad kännedom bland potentiella nya inflyttare om hur det är att leva, bo och verka i Kalmar län, samt om vilket stöd som ges via webbplatsen Flyttahit.nu.
 • Mer samarbete för ökad inflyttning: Bättre samverkan mellan aktörer som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning, i syfte att stärka hela Kalmar läns attraktivitet.

Effekter på lång sikt

 • Stärka attraktiviteten och få fler intresserade av att flytta till Kalmar län.
 • Underlätta för näringsliv och offentlig sektor att locka ny, välutbildad kompetens.
 • Öka antalet invånare i Kalmar län.

Organisation och styrning

Projektet har en projektledare som ansvarar för projektinsatserna. Representanter från Region Kalmar län och varje kommun i länet utgör en arbetsgrupp och samverkar på regelbundna strategiska möten, fungerar som kontakt mellan projektet och egna organisationen, samt stöder genomförandet av olika aktiviteter. Projektet rapporterar till Regionalt ledningsforum, som är styrgrupp för projektet.

Utifrån projektets budget har projektets arbetsgrupp tagit fram aktiviteter som är hela Kalmar län till gagn. Projektet köper in tjänster för att genomföra dessa beslutade aktiviteter. Projektledaren ser till att beställa tjänsterna och bevaka att tjänsterna utförs tillfredsställande och enligt offert.

Hållbarhet

Ekonomiska hållbarhetsaspekter: Alla aktiviteter i projektet strävar efter kostnadseffektivitet. Tjänster som köps in följer Region Kalmar läns inköps- och upphandlingsregler. Projektet uppmuntrar en ifrågasättande attityd för att ständigt bli än mer kostnadseffektiva.

Miljömässiga hållbarhetsaspekter: Möten inom projektet genomförs till största del digitalt. När fysiska möten behövs, bestäms tid och plats med hänsyn till möjligheter för samåkning och kollektivtrafik. Marknadsföringen innehåller inget tryckt material som behöver produceras, utan sker endast digitalt. Om något behöver tryckas ställs krav på en produktion med minimal miljöpåverkan.

Sociala hållbarhetsaspekter: Projektet präglas av ett inkluderande synsätt och agerande, såväl i kommunikationen till potentiella nyinflyttare som i relationen med andra aktörer inom inflyttning i länet. Alla är välkomna att flytta hit och alla är välkomna att bidra till en ökad inflyttning.

Mycket av innehållet på denna sida finns sammanfattat i följande dokument:
Fler till Kalmar län - den gemensamma inflyttningssatsningen

Marknadsföringsmaterial

Kontakta någon av oss nedan om du behöver marknadsföringsmaterial. Det finns bland annat en rollup på engelska, affischer och vykort. Om du hellre vill göra eget material kan vi också hjälpa till. Vår logotyp finns som Kalmar län och som unik för respektive kommun och den får användas av organisationer som vill dra nytta av den i sin kommunikation för att få människor att flytta till Kalmar län. Detsamma gäller filmen här ovan.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022