Kultur i skolan

Barn och unga är en prioriterad grupp i det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten för Region Kalmar läns arbete med skola och kultur är skolkulturstrategin Relevant.

Två unga killar hjälper till med ljussättningen i en teaterlokal.

Skolkulturstrategin Relevant ska, med elevernas rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

Målet med strategin är ökad samverkan mellan kommunerna och den regionalt finansierade länskulturen, i nära samspel med nationella och lokala kulturaktörer samt Linnéuniversitetet. Strategins syfte är att gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Detta ska ske genom att säkerställa alla elevers rätt att uppleva, pröva och använda alla slags konst och kultur i sitt lärande.

Strategin Relevant antogs ursprungligen som ett resultat av det regionala samarbetsprojektet ”Skola och kultur”. Sedan strategin antogs 2013 har majoriteten av länets kommuner inkluderat strategin i sina skolkulturplaner och kulturgarantier för barn och unga.

Relevant tar sin utgångspunkt i den nationella läroplanen samt regionala, nationella och internationella mål om barn och ungas rätt till kultur och är en modell som klargör möjliga roller och uppdrag i samverkan.

RELEVANT – skolkulturstrategi 2023–2024

Kulturarenan

Ett samlat kulturutbud för barn och unga i Kalmar län finns inom nätverket Kulturarenan. I nätverket ingår länets kulturverksamheter och konsulenter i Kalmar län. De erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom och anordnar varje år en gemensam utbudsdag riktat till skolornas skolkultursamordnare och kulturombud.

Kulturarenan i Kalmar län

Kulturresor

För- och grundskolor, gymnasieskolor, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län ges möjlighet att under läsåret åka till och från länets kulturverksamheter.

Kulturresor med Kalmar Länstrafik

Kontakt