Vatten av bra kvalitet och god tillgång

Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresurserna. Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till våra vatten.

Två flickor står och tittar ut över en sjö.

Detta innebär ett aktivt arbete för att genomföra åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt. Vi behöver också bidra till en minskad belastning på Östersjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet.

Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

Kalmar läns kustvattenkommitté

Knappast någon annan del av Sverige har en kust med så varierad karaktär, och det gäller både under och över ytan. Varje art och miljö har här sin roll, och är viktiga för att ekosystemet ska fungera i balans. Kustmiljön är en tillgång för oss ur många aspekter.

Kalmar läns kustvattenkommitté, som är en sammanslutning av kommuner, vattenvårdsförbund och företag, värnar kustmiljön och vattenkvaliteten. Genom att finansiera och samordna årlig övervakning bidrar vi till att följa tillståndet i vårt kustvatten.

Kustvattenkommitténs kansli finns på Region Kalmar läns regionala utvecklingsförvaltning.

Läs mer om kommitténs arbete – Kalmarlanskustvatten.org

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen tillsattes våren 2006 av Kommunstyrelsen i Kalmar för att jobba för en bättre balans för de ekologiska systemen i Kalmarsund. Uppdraget var att ta fram en konkret plan för att förbättra miljön i Kalmarsund. Kommissionen är ett samarbete mellan länets sju kustkommuner.

Läs mer om Kalmarsundskommissionen – Kalmar.se

Euroregion Baltic vattenarbetsgrupp

Östersjön är en värdefull vattenresurs och ett levande hav som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Samtidigt har övergödning gjort att många av Östersjöns funktioner idag är ansträngda eller hotade. För att minska övergödningen krävs ett internationellt samarbete mellan länderna kring Östersjön.

Vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic utgår en viktig plattform för fortsatt samverkan och gemensamma insatser kring södra Östersjön. Vattenarbetsgruppen har sitt kansli på Region Kalmars län regionala utvecklingsförvaltning.

Läs mer om Euroregion Baltics arbetsgrupp – eurobalt.org

Kontakt