Vatten av bra kvalitet och god tillgång

Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresurserna.

Två flickor står och tittar ut över en sjö.

Sydeuropeiska erfarenheter av vattenbrist ska bistå Kalmar län

Sven Kastö (SBHSS Brysselkontor), Martin Broberg (SBHSS Brysselkontor), Valdete Hashani (Linnéuniversitetet), Sandra Jansson (SBHSS Brysselkontor), Jörgen Forss (Linnéuniversitetet), Tobias Facchini (Region Kalmar län).

I spåren av klimatförändringen har Kalmar län de senaste åren drabbats av en brist som vi inte varit vana vid: Vattenbrist. Ett omfattande arbete pågår numera på flera fronter runt om i länet för att möta denna utmaning. Men varför återuppfinna hjulet?

Den 15 juni reste representanter från Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ner till Bryssel för att utbyta erfarenheter med regioner som har stor erfarenhet av vattenbrist.

– De problem som länge funnits i södra Europa ser vi mer och mer av i Kalmar län, säger Tobias Facchini, miljösamordnare vid Region Kalmar län som deltog vid mötet i Bryssel.

– På mötet presenterade vi våra olika regioners förutsättningar och utmaningar och plockade hem erfarenheter från södra Europa kring vattenbrist, torka och liknande frågor. Detta var första mötet och på sikt vill vi skapa samarbeten med sådana regioner och partners.

Mötet arrangerades av Brysselkontoret SBHSS och från Kalmar län deltog förutom Tobias Facchini två representanter från Linnéuniversitetet: Valdete Hashani, ansvarig för externa relationer, och Jörgen Forss, universitetslektor för tekniska fakulteten och ansvar för vattenfrågor.

På mötet träffade den svenska delegationen representanter från Turku Region Water Ltd (Finlands näst största vattenproducent) samt representanter från den italienska regionen Emilia-Romagna och den spanska regionen Extremadura-regionen. På mötet deltog även Dagmar Kaljarikova från EU-kommissionen.

Nästa gång gruppen ses blir i oktober då samarbetet ska konkretiseras.

Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genomföra åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt. Vi behöver också bidra till en minskad belastning på Östersjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet.

Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

Kalmar läns kustvattenkommitté

Knappast någon annan del av Sverige har en kust med så varierad karaktär, och det gäller både under och över ytan. Varje art och miljö har här sin roll, och är viktiga för att ekosystemet ska fungera i balans. Kustmiljön är en tillgång för oss ur många aspekter.

Kalmar läns kustvattenkommitté, som är en sammanslutning av kommuner, vattenvårdsförbund och företag, värnar kustmiljön och vattenkvaliteten. Genom att finansiera och samordna årlig övervakning bidrar vi till att följa tillståndet i vårt kustvatten. Kustvattenkommitténs kansli finns på Region Kalmar läns regionala utvecklingsförvaltning. Läs mer om kommitténs arbete på deras hemsida.

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen tillsattes våren 2006 av Kommunstyrelsen i Kalmar för att jobba för en bättre balans för de ekologiska systemen i Kalmarsund. Uppdraget var att ta fram en konkret plan för att förbättra miljön i Kalmarsund. Kommissionen är ett samarbete mellan länets sju kustkommuner.

Läs mer om Kalmarsundskommissionen på Kalmar kommuns hemsida.

Euroregion Baltic vattenarbetsgrupp

Östersjön är en värdefull vattenresurs och ett levande hav som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Samtidigt har övergödning gjort att många av Östersjöns funktioner idag är ansträngda eller hotade. För att minska övergödningen krävs ett internationellt samarbete mellan länderna kring Östersjön.

Vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic utgår en viktig plattform för fortsatt samverkan och gemensamma insatser kring södra Östersjön. Vattenarbetsgruppen har sitt kansli på Region Kalmars län regionala utvecklingsförvaltning. Läs mer om arbetsgruppen på deras hemsida.

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022