WaterMan - för att undvika vattenbrist

Sydöstra Sverige har haft ökade problem med tillgång på vatten av bra kvalitet de senaste åren och väntas bli ännu mer drabbat framöver. Projektet WaterMan genomför konkreta åtgärder för en bättre vattenanvändning så att Kalmar län och hela södra Östersjöområdet ska stå bättre rustade i framtiden.

Projektet WaterMan initierades för att möta de senaste årens vattenbrist, som har haft en negativ påverkan på samhället. Några av de konsekvenser vi har sett hittills av klimatförändringarna är bland annat vattenbrist på somrarna, bevattningsförbud, behov av avsaltningsverk, ökade skogsskador på grund av granbarkborren och ett ökat antal skogsbränder.

Därför ska nu konkreta metoder utvecklas och testas för att bättre återanvända vatten och fördröja vattnet i landskapet från perioder av överskott till perioder av vattenbrist. WaterMan finansieras av EU:s Östersjöprogram och deltagande aktörer, och har en total budget på 45 miljoner konor. Projektet består av 17 aktörer runt Östersjön, som tillsammans ska motverka vattenbrist och bidra till en långsiktig hållbar vattenförsörjning i Östersjöområdet.

Av kommuner, universitet och regioner från Sverige, Danmark, Polen, Tyskland, Lettland och Litauen ingår från Kalmar län även Kalmar kommun, Kalmar vatten AB och Västerviks kommun. Region Kalmar län samordnar projektet och två av projektets fem pilotområden ligger i Kalmar län, ett i Västervik och ett i Kalmar.

Insatser i Västervik och Kalmar

Västerviks kommun har en budget inom projektet på cirka 4,5 miljoner kronor. Det ska bland annat användas för att anlägga fler multidammar och utveckla metoder för att cirkulera och återanvända dagvatten. Det återvunna vattnet kommer bland annat att användas till bevattning av fotbollsplaner och planteringar i tätorterna. De vill erbjuda verksamheter alternativ till att vattna med processat dricksvatten.

Kalmar kommun har en budget inom projektet på drygt 6,5 miljoner kronor. Utöver att ta fram en plan för kommunens vattenförsörjning, handlar insatserna bland annat om att utveckla vattenhållande åtgärder som bidrar till höjd grundvattennivå och ökade möjligheter till bevattning av jordbruksmark.

Dessutom kommer Kalmar kommun att testa en metod för att rena och använda avloppsvatten för bevattning av parker och gräsytor, samt undersöka förutsättningarna för att ”tekniskt vatten” från det nya Kalmarsundsverket ska kunna användas på länssjukhuset och på KLS.

Relaterad information

Webbplats för projektet WaterMan

Kontakt