Etablering och investering

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi med att utveckla kunskap, kompetens och attraktionskraft för ett sammanhållande etablerings- och investeringsfrämjande arbete.

En man presenterar en idé för en grupp potentiella investerare.

Sveriges export- och investeringsstrategi lyfter fram utländska investeringars växande betydelse för tillväxt och jobb i Sverige samt vikten av ett nära samspel mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå i kontakterna med utländska investerare. Investeringsfrämjande verksamhet på regional nivå lyfts fram i strategin för regional tillväxt.

Vidare betonas den stora potentialen med att i ökad utsträckning främja expansion av högkvalitativa verksamheter som redan finns i Sverige, i synnerhet av strategiskt viktiga företag i lands- och glesbygd.

Dessa strategiska målsättningar har tagits vidare av nationella parter såsom Business Sweden och Svenska Institutet. På kommun- respektive regionnivå behöver dock dessa perspektiv kanaliseras för att matcha de nationella gränssnitten. Här kommer regionernas strategi för Smart Specialisering in.

Kontakt