Etablering och investering

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi med att utveckla kunskap, kompetens och attraktionskraft för ett sammanhållande etablerings- och investeringsfrämjande arbete.

En man presenterar en idé för en grupp potentiella investerare.

Sveriges export- och investeringsstrategi lyfter fram utländska investeringars växande betydelse för tillväxt och jobb i Sverige samt vikten av ett nära samspel mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå i kontakterna med utländska investerare. Investeringsfrämjande verksamhet på regional nivå lyfts fram i strategin för regional tillväxt.

Vidare betonas den stora potentialen med att i ökad utsträckning främja expansion av högkvalitativa verksamheter som redan finns i Sverige, i synnerhet av strategiskt viktiga företag i lands- och glesbygd.

Dessa strategiska målsättningar har tagits vidare av nationella parter såsom Business Sweden och Svenska Institutet. På kommun- respektive regionnivå behöver dock dessa perspektiv kanaliseras för att matcha de nationella gränssnitten. Här kommer regionernas strategi för Smart Specialisering in.

Samverkan med Business Sweden

Region Kalmar län har tecknat ett samverkansavtal med Business Sweden inom etablerings- och investeringsfrämjande arbete.

Business Sweden har regeringsuppdrag att samordna etablerings- och investeringsfrämjandet i Sverige på nationell nivå i nära samverkan med regionala investeringsfrämjande organisationer. Samverkan har som mål att generera kvalificerade förfrågningar samt att hantera uppkomna förfrågningar på ett sådant sätt att dessa kan förädlas till etableringar. Genom att agera gemensamt och koordinerat gentemot internationella investerare ökar chansen för lyckade etableringar hos alla partnerregioner i Sverige.

Investeringssamverkan

Projektet Investeringssamverkan i Kalmar län genomfördes under perioden maj 2022 – juni 2023 i samverkan med länets samtliga kommuner. Projektet syftade till att utveckla en arbetsmodell med processer, strukturer och metoder för ett förstärkt investeringsfrämjande i Kalmar län.

Slutredovisning och mer information om projektet Investeringssamverkan i Kalmar län

Pågående aktiviteter

Utifrån utfallet av projektet Investeringssamverkan pågår följande aktiviteter:

  • Implementering av samverkansstrukturen, där Region Kalmar län idag agerar som regional samordnare samt näringslivsansvariga i respektive kommun bildar en etableringsgrupp. Regionala samordnaren i nära samverkan med etableringsgruppen utgör den operativa enheten för mottagning och hantering av inkommande etableringsförfrågningar från Business Sweden och andra aktörer.
  • Vidare utveckling av samverkansstrukturen – arbetsinnehåll, arbetsrutiner, arbetssätt, partnerskap etc.
  • Utveckling av ett regionalt platsvarumärke kopplat till en kommunikationsstrategi och hemsida, där relevanta arbetsområden som etableringsarbete och Fler till Kalmar län kommuniceras på ett samlat och koordinerat sätt.
  • Vidare utveckling av regionala värdeerbjudanden tillsammans med kommunerna och etableringsgruppen utifrån framarbetade styrkeområdesanalyser.
  • Implementering av arbetsrutiner med Business Sweden.

Kontakt