Stöd till nyskapande innovationsföretag

När du befinner dig i ett tidigt stadium av produktutveckling och har svårt att hitta riskvilligt kapital.

En person sitter framför en dataskärm

Under perioden 8 juli – 12 augusti 2024 kommer inga beslut om stöd eller utbetalningar kunna fattas. Det går bra att skicka in ansökningar under perioden.

Det här stödet kan ges till nyskapande utvecklingsprojekt – projekt som är lovande, men där det finns en teknisk och/eller ekonomisk risk. 

Din ansökan bedöms i samarbete med ALMI:s innovationsrådgivare.

Vilka företag kan söka innovationsfinansiering?

Innovationsfinansiering kan sökas av mindre företag som:

 • har max 49 anställda, omsättning 7 miljoner Euro (cirka 63 miljoner kronor), balansomslutning 5 miljoner Euro (cirka 45 miljoner kronor).
 • bedriver konkurrensutsatt verksamhet på marknadsmässiga villkor i nationell konkurrens.
 • är registrerat i Kalmar län och avser att driva verksamheten i länet.
 • är yngre än fem år.
 • är innovativa.

Med innovativt företag menas ett företag:

 • som genom en bedömning utförd av en extern expert kan visa att det inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken i branschen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller
 • vars kostnader för forskning och utveckling utgör minst tio procent av dess totala driftskostnader under minst ett av de tre år som föregick beviljandet av stödet eller, om det gäller ett nystartat företag utan finansiell historik, under revisionen av dess innevarande budgetperiod, vilket ska bestyrkas av en extern revisor.

När lämnas inte stöd?

Finansiering ges inte till företagens ordinarie produktutveckling eller till företag som arbetar inom jordbruks-, fiske- eller transportverksamheter.

Stöd lämnas inte heller till:

 • investeringar där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.
 • företag där företag/ägare/styrelsemedlem har skulder till det offentliga (t.ex. skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • företagets ordinarie produktutveckling.
 • företag där företaget eller ägaren/ägarna har registrerade betalningsanmärkningar som är yngre än ett år.
 • företag som ägs till minst 50 procent av ett större företag.

Insatsen får inte starta innan beslut har fattats eller Region Kalmar län har gett dispens.

Vilken typ av finansiering och vilka belopp handlar det om?

Stödet består av lika del innovationslån (ALMI) och bidrag (Region Kalmar län) och kan tillsammans utgöra max 50 procent av investeringen. Bidragsdelen kan uppgå till mellan 50 000 kronor och 500 000 kronor.

Vad krävs för att kunna få finansiering?

Huvudkriterier vid bedömning av finansiering:

 • finansieringen från Region Kalmar län ska vara avgörande för att utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras.
 • ditt företag måste ha ett unikt produkt- eller tjänstekoncept med goda kommersiella möjligheter på den svenska eller internationella marknaden.
 • en grundläggande affärs- och marknadsplan måste finnas.
 • ditt företag ska ha kompetens att självt, eller med hjälp av en kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och den efterföljande kommersialiseringsfasen.
 • en bedömning görs av hur ditt företags satsning påverkar den hållbara tillväxten i Kalmar län.
 • för företag med minst nio anställda kommer hänsyn tas till på vilket sätt företagen arbetar med hållbar utveckling.

Bilagor vid ansökan

Följande ska bifogas ansökan:

 • Resultatbudget/prognos för innevarande/nästkommande år.
 • Aktuellt registreringsbevis samt senaste bokslut/deklaration inklusive NE-bilaga (gäller enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag).
 • Kostnadsunderlag för samtliga sökta kostnader.
  • Kostnadsposter upp till 700 000 kronor: Offerter.
  • Enskilda kostnadsposter över 700 000 kronor ska konkurrensutsättas, vilket innebär ett krav på minst två jämförande offerter. Har ni som stödmottagare inte lyckats få in mer än en offert måste ni kunna uppvisa två likadana skriftliga prisförfrågningar till minst två potentiella leverantörer. Förfrågan och svar ska vara skriftliga och finnas dokumenterade hos er för eventuell uppföljning. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 • Ifylld hållbarhetsguide.
 • Intyg innovativt företag.
 • Projektplan.
 • Kopia av offert/offerter.

Hur söker jag innovationsfinansiering?

Kontakta oss innan du gör din ansökan. Vi ger råd om hur ansökningsprocessen sker. I Kalmar län finns också ett Innovationsråd där det kan bli aktuellt att du presenterar (så kallat ”pitchar”) ditt projekt.

Vad ska jag tänka på när jag skickar post eller e-post?

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt