Verksamhetsbidrag

Region Kalmar län ger verksamhetsbidrag till kulturverksamheter i Kalmar län.

Syftet med verksamhetsbidrag inom kulturområdet är att:

  • verka för ett brett och mångfacetterat kulturliv i hela länet
  • förvalta och utveckla ett rikt konst- och kulturliv med konstens egenvärde som grund
  • kulturpolitiskt vara en aktiv del av den regionala utvecklingen.

Organisationer som erhåller verksamhetsbidrag medverkar till att de övergripande och specifika målen i Region Kalmar läns kulturplan och de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. 

Region Kalmar läns kulturplan styrs strategiskt av de nationella kulturpolitiska målen, Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, Region Kalmar läns Regionplan, FN:s barn- och mångfaldskonventioner samt Agenda 2030.

Region Kalmar län ingår i kultursamverkansmodellen med Statens kulturråd. Den bygger på relationen armlängds avstånd mellan anslagsgivare och utförare. Det innebär att Region Kalmar län beslutar om övergripande mål och ekonomiska ramar och överlåter konstnärliga och kvalitativa bedömningar åt professionen. Verksamheten ansvarar för sakkunskap, konstnärligt innehåll och professionell ledning av kulturverksamheten.

Verksamhetsbidrag är kopplade till en långsiktig överenskommelse och ges till länsövergripande organisationer och organisationer av regional betydelse som bidrar till att den regionala kulturplanen genomförs.

Kulturverksamheter som får finansiellt stöd

Följande verksamheter får finansiellt stöd enligt kultursamverkansmodellen:

Följande verksamheter får regionala bidrag:

Ansök om verksamhetsbidrag

Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag inom kulturområdet

Relaterad information

Beslutade riktlinjer om verksamhetsbidrag från och med 2022

Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024

Regional kulturstatistik - en sammanställning av statistik för de regionala kulturverksamheterna

Kulturpolitiska mål - Kulturrådet

Kontakt