Regionen yttrar sig över infrastrukturplanering

Framtida investeringar på E22 och stråkåtgärder på riksväg 25 och 40. Det är några synpunkter som regionala utvecklingsnämnden lämnar i sitt yttrande på Trafikverkets inriktningsunderlag.

Bilkö på väg E22
  • Publicerad: 25 mar 2024 11:01

Trafikverket har i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037, vilket är det första steget mot en ny nationell transportplan och nya regionala transportplaner.

Region Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig och har sammanfattat det i tio punkter.

Bland annat konstaterar regionen att områden med sämre tillgänglighet och kapacitet bör ges slutgiltiga investeringar i stråk för att skapa ökad kapacitet. Region Kalmar län menar att dessa stråk bör ges företräde för att sprida, utveckla och på det sättet öka attraktiviteten i hela landet.

Under punkten ”behov försvar” passar Region Kalmar län på att lyfta de stråkåtgärder som behövs på riksväg 25 och 40 som binder samman kusterna. Man pekar också på att hamnarna i Västervik och Oskarshamn bör ses som angelägna förbindelsepunkter i länet. I nästa led är det nödvändigt att E22 också prioriteras i framtida investeringar.     

När det gäller regionala järnvägar trycker regionen på att det krävs robusthet och tillförlitlighet tillsammans med resetidsminskningar. Detta bör vara i fokus och samordnas med övriga pågående insatser på det regionala järnvägssystemet. 

Under rubriken ”regionala planen och trafiksäkerhet” poängterar Region Kalmar län vikten av ökad medelstilldelning till den regionala planen. På grund av de kostnadsdrivande investeringarna i mötessepareringar ser regionen även ett stort behov att Trafikverket prövar möjligheten till alternativa lösningar för framtida trafiksäkerhetsinvesteringar på vägnätet.

Läs hela Region Kalmar läns yttrande över Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 via denna länk.

Sidan uppdaterad: 25 mars 2024