Ny regional cykelinfrastrukturplan ute på remiss

Nu finns ett förslag till ny regional cykelinfrastrukturplan ute på remiss till och med den 29 september. Under remisstiden har berörda kommuner och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den regionala cykelinfrastrukturplanen är ett tematiskt tillägg till Regional transportplan för Kalmar län. I cykelinfrastrukturplanen definieras den tilldelning av medel till cykelvägar som anges i transportplanens åtgärdslista.

Syftet med den regionala cykelinfrastrukturplanen är att identifiera vilka sträckor längs statlig regional infrastruktur i Kalmar län som ska byggas ut med cykelinfrastruktur. Det övergripande målet är att möjliggöra för fler personer i Kalmar län att cykla i sin vardag.

Fokus för framtagandet av planen har varit att binda samman tätorter samt att binda tätorter till kollektivtrafikens bytespunkter. Även ett antal prioriteringsprinciper för val av kommande cykelinfrastrukturobjekt har tagits fram i planen.

Cykelinfrastrukturplanen är en uppdatering av Cykelstrategi för Kalmar län, som ersätts av cykelinfrastrukturplanen när den är antagen. 

Lämna synpunkter på förslaget

Under remisstiden ges möjlighet för berörda kommuner och myndigheter att lämna synpunkter på förslaget till cykelinfrastrukturplan.

Dokumentet läses med fördel tillsammans med Regional transportplan.

Synpunkter skickas digitalt i Word- och PDF-format till registrator@regionkalmar.se senast den 29 september 2023. Ange diarienummer RUN 2022/447.

Kontakt