Cykelinfrastrukturplan

Cykel som transportmedel har en given plats i en attraktiv och långsiktigt hållbar region. Cykelinfrastrukturplan för Kalmar län är ett tillägg till den Regionala transportplanen och syftar till att peka ut riktningen för cyklandets utveckling i Kalmar län under åren 2023-3033.

Cyklar parkerade vid ett stationshus.

Syfte

Syftet med cykelinfrastrukturplanen är att identifiera vilka sträckor längs statlig regional infrastruktur i Kalmar län som skapar en sammanbindande funktion för vardagsresande och som därmed ska byggas ut med cykelinfrastruktur. Dokumentet är en bilaga till Regional transportplan.

Ett antal kriterier och prioriteringsprinciper tillsammans med en analys av vägnätet i länet har lett fram till ett antal förslag på sträckor för utbyggnad av cykelvägar. Ytterligare utredningar krävs på stråken som framöver kan lyftas in i den regionala transportplanen för ett eventuell genomförande.

Framtagandet av cykelinfrastrukturplanen har skett i dialog med länets kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. Ett övergripande mål för arbetet med cykelinfrastruktur i länet har tagits fram:

  • Möjliggöra för fler personer i Kalmar län att cykla i sin vardag.

Avgränsningar

Cykelinfrastrukturplanen hanterar investeringar för cykelvägar längs med statlig infrastruktur. Men kommunala och statliga vägar är del av ett gemensamt system för cyklister varför lösningar för kommunal infrastruktur kan nämnas i dokumentet. Finansieringen till kommunala vägar anges dock inte via denna plan.

Planen hanterar inte utveckling av cykelleder. Cykelleder har funktionen att möta upp behov för rekreationscykling och besöksnäring. Detta innebär andra former av insatser som exempelvis förslag på kartor, vägvisning etc. och har heller inte samma typer av infrastrukturbehov som en cykelväg som används för pendling.

Planen hanterar inte påverkande mobilitetsfrågor eller andra typer av ”mjukare” frågor berörandes exempelvis folkhälsa, beteendepåverkan, trafikvett, insatser för ökad cykling etc. i Trafikverkets planering benämnda steg 1-2 åtgärder.