Verksamhetsplan för hållbarhet

Hållbarhetsarbetet bedrivs i nära samverkan med andra aktörer såväl inom som utanför länets gränser. Tillsammans har vi tagit fram mål och aktiviteter för hur vi ska bidra till hållbar utveckling, såväl internt som externt.

Verksamhetsplan hållbarhet 2023-2025

Med begreppet hållbarhet menar vi bland annat hälsa, välstånd, demokrati, social rättvisa, tillgång till kultur, hållbar tillväxt, naturresurser, klimat och biologisk mångfald.

Vi arbetar för ett samhälle där alla oavsett livsvillkor kan leva ett bra liv utan att det äventyrar våra barns eller barnbarns möjligheter att göra detsamma.

Vårt arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben:

  • social
  • miljömässig
  • ekonomisk.

De tre perspektiven är lika viktiga och varandras förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk hushållning är en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling.

Relaterad information

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030

Globala målen