Förord och vår målbild

Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi är resultatet av en omfattande dialog med kommuner, regioner, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsaktörer och föreningsliv samt representanter för grannlänen.

Strategin togs fram i samband med att Kalmar län bildade region 2019 och det regionala utvecklingsansvaret blev en del av Region Kalmar län. Förändringen har skapat nya och bättre förutsättningar att hantera de utmaningar och möjligheter som vi står inför. Under 2021 och 2022 genomfördes en aktualisering av strategin bland annat mot bakgrund av coronapandemin och dess konsekvenser. I slutet av den pågående aktualiseringen drabbades världen av krigsutbrottet i Ukraina vilket föranledde ytterligare översyn av strategin.

Vi ska skapa en region där människor växer och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas. Tillsammans har vi pekat ut fyra prioriterade utvecklingsområden som vi behöver arbeta med för att skapa klimat att växa i:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Stärkt konkurrenskraft

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi. Till strategin finns fördjupade strategier och planer som tydliggör vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målen.

Genomförandet är ett ansvar som vilar på många olika aktörer. Tillsammans skapar vi handlingskraft och bidrar gemensamt till att nå vår målbild – Klimat att växa i.

Ett barn sitter med hörlurar i ett bibliotek.

Klimat att växa i – vår målbild

År 2030 är Kalmar län en hållbar region där människor växer och där företag, föreningar och organisationer etablerar sig och utvecklas. Nära samverkan mellan länets alla aktörer har gett länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land.

År 2030 har regionen uppnått målbilden. Länet tar vara på sina styrkor, arbetar med sina begränsningar och svarar på utmaningar och omvärldens förändringar med hållbara lösningar. Länets aktörer har med kraft tagit vara på nya förutsättningar i takt med utveckling och tar ansvar för hela länet, från stad till landsbygd. Det finns ett väl utvecklat mellanregionalt samarbete som ger ökad kraft i utvecklingsarbetet.

I fokus står människorna som lever, bor och verkar i vår region. Det är människor som ser möjligheter, förändrar och skapar innovationer. År 2030 har alla människor i Kalmar län möjlighet att utvecklas, var och en efter sina önskningar, oavsett bakgrund och oavsett förutsättningar. Länet erbjuder ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Här finns en mångfald av kulturverksamheter som alla har möjlighet att uppleva och delta i.

Att fortsätta lära genom hela livet är en självklarhet, liksom att gemensamt bygga vidare på ett klimat som är öppet och inkluderande. Genom satsningar på infrastruktur har regionen blivit mer tillgänglig och Sverige och världen har flyttats ännu närmare.

Länets unga är framtiden och vår största tillgång. Barn och ungas kreativitet och idéer kring länets utveckling ska tas till vara. Barn och unga har en stark röst i samhället och känner att de blir lyssnade på. I gengäld ser ungdomar länet som en bra plats att leva vidare på eller att så småningom återvända till. Linnéuniversitetet lockar ungdomar till vidareutbildning, forskning och internationella nätverk. När utbildningen är slutförd eller avhandlingen skriven, erbjuder Kalmar läns arbetsmarknad nya möjligheter att utvecklas.

Kalmar län år 2030 är ett hållbart samhälle som vi med stolthet vill lämna över till våra barn. Det innebär att vi tar ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och i förlängningen globalt. En miljö i balans där jord, skog och sol bidrar med råvaror och förnybar energi är en förutsättning liksom en frisk Östersjö. Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle har gett regionen kraft och självförtroende. Länets gröna näringar har stark internationell konkurrenskraft och samhällets beslut präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Traditionella näringar växer vidare genom ständig förbättring samtidigt som nya företag och branscher gror i ett närande klimat där kultur och kreativitet bidrar till nya idéer som skapar tillväxt. Både offentlig sektor och näringslivet lockar ny, välutbildad kompetens till länet. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället, forskning och utbildning skapar nya innovationer och ger regionen en unik konkurrenskraft. Vår starka och nära samverkan är vår gemensamma framgångsfaktor och har blivit en förebild för andra regioner och en tillgång i samverkan utanför länet.

Välkommen till Kalmar län år 2030!

Version att ladda ned

Regionala utvecklingsstrategin som dokument