Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regionen ansvarar för att befolkningen i Kalmar län får den hälso- och sjukvård som behövs, att barn och unga får tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Hälso- och sjukvården är en proaktiv verksamhet som utvecklar och integrerar förebyggande och hälsofrämjande insatser i vården.

Barn mäts i längd på besök hos barnhälsovården.

Spara datumet för Suicidpreventiva konferensen

Flera olika personer gör en high five

26 oktober 2022 är det dags för suicidpreventiv konferens på Forum i Oskarshamn. Målsättningen är att inspirera alla i länet till att påbörja eller fortsätta det suicidförebyggande arbetet.

Tack vare gemensamma ansträngningar har vi redan kommit en bra bit på väg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att nå målsättningen om att halvera antalet suicid i Kalmar län till år 2025 – och visionen om att ingen i vårt län ska behöva ta sitt eget liv – måste vi fortsätta att kraftsamla tillsammans!

Datum: 26 oktober 2022 09.00 – 16.00

Plats: Forum Oskarshamn

Pris: 450 kronor

Dagen kommer bland annat att bjuda på inspirerande föreläsare, utställare, goda exempel och metoder för suicidförebyggande åtgärder samt aktiviteter som gjorts sedan uppstartskonferensen 2015.

Konferensen riktar sig till alla personer och samhällsaktörer som vill vara delaktiga i arbetet med suicidprevention – såsom region, kommun, myndigheter, frivilligorganisationer, föreningsliv, näringsliv och trossamfund.

Spara datumet redan nu, anmälan och program kommer ut i augusti.

Folkhälsoarbetet inriktas mest mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer. Det kan även innebära befolkningsinriktade insatser och samverkan med lokalsamhället. Målet är att förstärka vårdens insatser för en god och jämlik hälsa genom helhetssyn i alla verksamheter och uppföljning av resultat i form av vunnen hälsa för patienter och befolkning.

Olika hälsofrämjande insatser 

Exempel på insatser är vaccinationer, rådgivande samtal om levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor och riskbruk till patienter och riktade hälsosamtal till befolkningsgrupper. Därtill barn- och mödrahälsovård, ungdomssmottagningarna som båda har hälsofrämjande perspektiv, och personcentrerade möten som stärker patientens tilltro till sin förmåga och en vårdmiljö som främjar hälsa. 

Folkhälsoarbetet handlar också om att samverka med berörda aktörer i länet inom till exempel ramen för föräldraskapsstöd, hälsofrämjande skola och frågor som rör delaktighet och barnrättsfrågor samt att främja psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa.

Delaktighet och inkludering bygger hälsa med utanförskap bygger ohälsa. Befolkningens hälsa och vår kunskap om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utgör en viktig grund för hela Region Kalmar läns arbete. 

Livsvillkor för barn och unga i fokus

Arbetet för befolkningens hälsa är invävt i den regionala utvecklingsstrategin RUS, och riktar sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. Strategin formulerar hur Kalmar län ska fortsätta att utvecklas, utifrån gemensamma målbilden "Klimat att växa i" och  innehåller fyra prioriterade utvecklingsområden:

  1. delaktighet
  2. hälsa och välbefinnande
  3. god miljö för barn och unga
  4. hållbar samhällsplanering samt stärkt konkurrenskraft. 

Många aktörer för att främja hälsa

För att nå det övergripande målet med en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, krävs insatser inom många områden och av flera aktörer. Samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer ökar möjligheterna att synliggöra olika gruppers behov och utveckla bättre metoder för att främja hälsa inom fler arenor.

Relaterad information 

För samverkan inom vård och omsorg finns en ny webbplats.
Mer om den Regionala utvecklingstrategin.  
Du kan del av resultat av folkhälsoenkäterna i våra folkhälsorapporter.

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022