Regional kollektivtrafikmyndighet

Vårt uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Det betyder att regionen ansvarar för att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Beslut om allmän trafikplikt fattas också av regionen och innebär en långsiktig garanti för trafik på viktiga sträckor.

Kalmar länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län och har det övergripande ansvaret för länstrafikens bussar, Öresundståg, Krösatåg, serviceresor och skärgårdstrafik i länet.

Trafikförsörjningsprogram Kalmar län

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med den Regionala utvecklingsstrategin som är länets högsta, styrande dokument.

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2021-2029.pdf

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får fritt bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. En anmälan om kollektivtrafik ska emellertid göras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

anmalningsblankett_kommersiell_trafik.pdf

Uppföljningsrapport 2020

Region Kalmar län avrapporterar årligen en samlad bild av den samhällsstödda kollektivtrafiken i länet i enlighet med artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007.

Kalmar läns kollektivtrafik 2020.pdf