Reskoll 2021-2022

Reskoll är en slags resvaneundersökning där länets invånare ger svar på frågor om sina resvanor idag och hur de ser på sitt resande i framtiden. Frågorna har besvarats i en tid då pandemin började lätta och då resvanorna kanske förändrats.

Resultaten visar att kollektivtrafikens marknadsandel börjat återhämta sig efter pandemin. Marknadsandelen skiljer sig också åt mellan länets olika arbetsmarknadsregioner och är störst i Kalmars arbetsmarknadsregion. Det vanligaste skälet till att inte åka kollektivt är att avgångstiderna inte passar, tätt följt av att man föredrar bilen. Samtidigt visar undersökningen att det finns ett intresse för kombinerad mobilitet, dvs. att kombinera cykel eller bil med kollektivtrafik.