Kompetensförsörjning i Kalmar län

En av regionens största utmaningar är att matcha näringslivets och samhällets behov av att hitta människor med rätt kompetens. Vi har ett uppdrag att samordna och utveckla arbete inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering både på kort och lång sikt.

Ung man monterar med en cykel.

Ett av de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin är att bidra till att höja kompetens- och kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för matchning av utbildningsutbud mot efterfrågan från regionens arbetsliv.

I Kalmar län finns ett handlingsprogram för kompetensförsörjning som är framtaget i samverkan med kommuner och regionala aktörer.

Kompetensförsörjning i nationella strategin

Regeringen pekar i Nationell strategi för hållbar regional utveckling ut kompetensförsörjning som en av fyra delar med följande formulering:

"Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet, vilket innebär en väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande samt ett utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete."

Det ska finnas en väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande i hela landet. Det innebär bland annat att det behöver finnas god tillgång till utbildning på alla nivåer i utbildningssystemet genom fysisk tillgång på plats hos en utbildningsanordnare eller genom olika typer av distansutbildningar och stödstrukturer kopplade till utbildningen.

Utvecklat kompetensförsörjningsarbete

Med regionalt kompetensförsörjningsarbete avses strategiskt arbete på regional nivå som bidrar till en väl fungerande kompetensförsörjning i näringsliv och offentlig sektor. Regionala analyser och kunskapsunderlag utgör en grund för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och kan tillsammans med matchningsindikatorerna samt andra relevanta underlag ge en helhetsbild av de regionala kompetensbehoven. Utifrån dessa analyser kan relevanta insatser inom till exempel utbildning, validering, matchning eller kompetensattraktion utformas och genomföras.

Kompetensattraktion

Med kompetensattraktion avses hur en kommun, region eller staten kan arbeta för att locka till sig såväl strategiska kompetenser som specialistkompetenser som kan vara av särskild betydelse. Regional samverkan inom utbildningsområdet kan bland annat bidra till ett varierat och flexibelt utbud av utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden i respektive län. Det är viktigt inte minst för många små kommuner i gles- och landsbygd där det kan vara en utmaning att tillhandahålla ett tillräckligt varierat och flexibelt utbud av yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och komvux.

Folkbildning och YH

Samverkan med folkbildningen inom ramen för det regionala kompetensförsörjningsarbetet är värdefull. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska ha en utifrån arbetslivets behov lämplig regional placering. Yrkeshögskoleutbildningar är centrala för kompetensförsörjningen i hela landet och den samverkan som finns mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och regionerna avseende utbildningsplanering är betydelsefull.

Högre utbildning

God tillgång till högre utbildning av hög kvalitet i hela landet är en förutsättning för att utbildad personal till offentlig sektor och näringsliv ska finnas även utanför storstadsregionerna.

Universitet och högskolor har ett nationellt uppdrag att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Lärosätenas uppgift att samverka med det omgivande samhället ska vara en naturlig och integrerad del av lärosätenas uppgift att anordna utbildning och bedriva forskning och bör kunna bidra till att stärka kvaliteten och relevansen i utbildning och forskning. Samverkan leder även till att lärosäten kan få nya uppslag till forskningsprojekt och kunskapsutveckling och att utbildningen kan anpassas till faktiska behov i samhället.

Relaterad information

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 - Regeringen.se

Kontakt