Transportutmaning Kalmar län

Ett flertal offentliga aktörer i Kalmar län utmanar sig själva och andra att ytterligare skynda på arbetet med att göra länet till en fossilbränslefri region år 2030. Detta kallas Transportutmaning Kalmar län.

Tanklocket på en av Kalmar länstrafiks bussar.

Transportutmaning Kalmar län lanserades hösten 2020 av Kalmar läns klimatkommission, som samordnar arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län. Målet är att dela goda exempel och lära av varandra, samt att uppmuntra varje aktör till ytterligare steg framåt i arbetet. Detta för att att öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål och snabbare nå länets mål om att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilbränslefria.

Bakgrunden till transportutmaningen är att Kalmar län har som mål att vara fossilbränslefritt år 2030. År 2025 ska klimatutsläppen från transporter i Kalmar län vara 70 procent lägre än år 2010 och då är det viktigt att offentlig sektor går före och visar att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.

Transportutmaning 2025

Efter att ha avslutat Transportutmaning Kalmar län 2021-2022, lanserar Klimatkommissionen under 2023 ett nästa steg, för att uppmuntra, inspirera och snabba på omställningen – Transportutmaning Kalmar län 2025.

Utmaningen är i form av en transporttrappa med 25 aktiviteter. Trappan gör det möjligt att steg för steg ställa om egna fordon och transporter. Varje organisation som antar transportutmaningen har åtagit sig att genomföra ett antal åtgärder fram till 2025.

Dokumentet Fossilbränslefria transporter 2025 visar de 25 aktiviteterna i transporttrappan och ger tips på hur organisationerna kan arbeta för att genomföra dem.

Fossilbränslefria transporter 2025

I Transportutmaning Kalmar län 2025 medverkar följande 14 aktörer, vilket är 5 fler än under förra utmaningen; Borgholms kommun, Energikontor Syd, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, Torsås kommun, Västerviks kommun och Östra Smålands kommunalförbund.

Transportutmaning 2025 - antagna utmaningar och nuläge 2023

Transportutmaning 2021-2022

I den första versionen av utmaningen, Transportutmaning Kalmar län 2021-2022, medverkade följande aktörer: Borgholms kommun, Energikontor Sydost, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, Torsås kommun och Västerviks kommun.

Transportutmaning Kalmar län 2022 – en sammanfattning

Summeringen visar att de flesta av aktiviteterna har genomförts eller påbörjats.

Exempel på genomförda aktiviteter

Här är några exempel på aktiviteter som har genomförts inom ramen för Transportutmaning Kalmar län 2021–2022.

Fler fossilfria personbilar

Andelen fossilfria personbilar ökar stadigt. Region Kalmar län uppnådde målet om fossilfri fordonsflotta till utgången av 2021. Kalmar kommuns fordonspark är till 87 procent fossilbränslefri. I Oskarshamns kommun körs 91 procent fossilfritt och i Västerviks kommun 63 procent fossilfritt. I Mörbylånga kommun körs 97 procent av fordonsflotta på förnybara bränslen.

Fler biogasbilar

Antalet biogasfordon ökar kontinuerligt. I Kalmar kommun är andelen 48 procent och i Västerviks kommun 36 procent. Mörbylånga kommun har köpt in 33 biogasfordon. Nybro kommun har sex biogasbilar och ytterligare nio beställda. I Torsås kommun har en ny biogasmack gjort det möjligt att börja köpa biogasbilar och kommunen har köpt in elva bilar – dubbelt så många som låg i planeringen.

Möjligt att tanka biogas

Idag är det möjligt att tanka biogas i elva av länets tolv kommuner. Planer på mack finns också i Borgholm.

Möjligt att ladda elbil

Deltagarna arbetar aktivt för fler laddstolpar, både publika och interna. Flera deltar i länsprojektet Ladda hela Kalmar län & Glasriket. Projektet har fått klartecken att bygga mer än 230 laddpunkter på 40 platser i Kalmar och Kronobergs län, varav merparten i Kalmar län. I Kalmar kommun har samhällsbyggnadsenheten möjliggjort etablering av 300 laddpunkter på allmän platsmark. Västerviks kommun har tagit fram en laddinfrastrukturplan.

Fossilfri kollektivtrafik på väg

Region Kalmar län har nått målet om fossilfri kollektivtrafik på väg.

Fler fossilfria arbetsmaskiner

I Kalmar och Nybro kommuner drivs alla arbetsmaskiner fossilfritt, merparten med HVO. Kalmar kommun testar även eldrivna handverktyg. 

Kontakt