Stöd till nystartade företag

Har du nyligen startat företag eller är i färd med att starta? Kanske ett nystartsstöd kan hjälpa dig med de första investeringarna?

Fem personer sitter runt ett bord och diskuterar kring en bärbar dator.

Nystartsstödet är tänkt att hjälpa till i början och avser små investeringar. Löpande kostnader och investeringar som avser företagets normala drift är inte stödberättigade. Nystartsstödet går endast att söka en gång per företag.

Vilka företag kan söka nystartsstöd?

 • nystartsstödet kan sökas av företag med max nio anställda (mikroföretag) som har en omsättning på max 2 miljoner euro och/eller balansomslutning på max 2 miljoner euro.
 • är registrerade i Sverige och bedriver sin huvudsakliga verksamhet vid ett fast arbetsställe (CFAR-nummer) i Kalmar län.
 • bedriver ekonomisk verksamhet och innehar F-skatt.
 • företaget/verksamheten ska vara yngre än 3 år.

Hur stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?

 • investeringen får vara mellan 20 000 kronor och 60 000 kronor exklusive moms.
 • bidrag kan lämnas med max 50 procent (30 000 kronor).

För vilka investeringar kan stöd lämnas?

Stöd kan lämnas till köp av externa tjänster men även till maskiner och inventarier. Stöd lämnas dock ej till sådan utrustning som kan användas privat (till exempel dator och mobiltelefon).

När lämnas inte stöd?

Stöd lämnas inte till:

 • företag där stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens. (Det kan till exempel gälla detaljhan­del, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg- och entreprenadverksamhet).
 • till företag och utrustning av rörlig karaktär (till exempel entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning/allt med "hjul på", fordon).
 • företag som bedrivs som hobbyverksamhet.
 • företag som till minst 50 procent ägs av ett större företag.
 • företag där företag/ägare/styrelsemedlem har skulder till det offentliga (till exempel skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen.
 • företag som varit i konkurs under det senaste året.
 • utrustning som kan användas privat (till exempel dator och mobiltelefon).
 • investeringar till åtgärder som krävs enligt lag, exempelvis vissa certifieringar eller tillstånd.
 • investeringar i fordon.
 • investeringar i byggnationer.
 • utbildning eller annonsering.
 • investeringar i primärproduktion (till exempel odling av växter).
 • löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift (till exempel en hemsida/webbplats).
 • investeringar där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Bilagor vid ansökan

Följande ska bifogas ansökan:

 • Resultatbudget/prognos för innevarande/nästkommande år.
 • Aktuellt registreringsbevis samt senaste bokslut/deklaration inkl. NE-bilaga (gäller enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag).
 • Observera att offerter / fakturaunderlaget vid redovisningstillfället får omfatta kostnader för maximalt 60 000 kr exklusive moms. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 • Ifylld hållbarhetsguide.
 • Kopia av offert/offerter.
 • Intyg vid köp av begagnad maskin / utrustning.

Ansök om stöd till nystartade företag

Du ansöker om stödet via Tillväxtverkets webbplats minansokan.se. Under ”Regionens erbjudanden om stöd” väljer du rutan ”Stöd till nystartade företag".

Vad ska jag tänka på när jag skickar post eller e-post?

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.

Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt