Aktivitetsbidrag till funktionshinderorganisationer

Syftet med bidraget är att stödja funktionshinderorganisationer i deras arbete för förbättrade levnads- och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitetsbidraget ska fungera som ett stöd till aktiviteter som inte ingår i organisationens ordinarie verksamhet, exempelvis kurser eller arrangemang.

Bidraget kan sökas av

Bidraget kan sökas av länsorganisation som lever upp till de grundläggande villkoren för att få bidrag, samt har ett regionalt förankrat föreningsliv vars verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättningar. Bidraget kan även sökas av studieförbund som ämnar samordna kurs för flera länsorganisationer.

Bidraget ska användas till tillfälliga och avgränsade aktiviteter utanför ordinarie verksamhet, exempelvis kostnader för länsorganisationens eller tillhörande lokalföreningars kurser eller arrangemang. Bidraget kan även användas för att stödja enskilda medlemmars deltagande i kurser eller andra kompetenshöjande insatser.

Utöver ovanstående gäller även följande:

  • Kurser eller arrangemang bör vara länsövergripande och syfta till kunskapsförsörjning och/eller informationsspridning.
  • Kurser eller arrangemang ska göra så att medlemmarna kan få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning, bli mer självständiga och/eller få vardagen att fungera bättre.
  • Kurser eller arrangemang bör om möjligt arrangeras i samverkan med andra organisationer.
  • Ansökan om aktivitetsbidrag gäller för kommande kalenderårs aktiviteter.
  • Bidrag beviljas inte till nöjesarrangemang.
  • Bidraget utgår med max 50 procent av budgeterade kostnader, i särskilda fall kan bidraget utgå med en högre andel.
  • Beviljat bidrag betalas ut mot redovisning av upparbetade kostnader. Redovisning ska ske samlat upp till två gånger per år, efter första halvåret samt när året är slut. Av beviljade medel kan 50 procent rekvireras som förskott. I särskilda fall kan rekvisition ske mer än två gånger per år.
  • I de fall det finns outnyttjade medel så kan en extra utlysning bli aktuell efter det första halvåret.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • Ansökningstiden är mellan 15 september och 15 november (från och med år 2022).

Hur sker utbetalning av aktivitetsbidrag?

För beviljat aktivitetsbidrag ska du lämna in en slutrapport och en blankett om rekvisition.

Medlen betalas ut mot redovisning av upparbetade kostnader och utifrån beslutad budget.

Av beviljade medel kan 50 procent rekvireras som förskott. Redovisning ska ske samlat upp till två gånger per år, efter första halvåret samt när året är slut. I särskilda fall kan rekvisition ske mer än två gånger per år.

Kontakt