Aktuellt

Här finns samlad information om aktuella händelser inom ramen för Region Kalmar läns stöd till civilsamhället.

Illustration av en man som tittar genom ett förstoringsglas.

Beslut om grundbidrag och organisationsbidrag

Den 5 juni fattade regionala utvecklingsnämndens presidium beslut om fördelningen av grundbidrag och organisationsbidrag till ideella föreningar. Fördelningen baseras på verksamhetens omfattning, eventuella bidragshöjningar under tidigare år, eventuella beviljade aktivitetsbidrag, budgeterade kostnader och eget kapital.

  • Grundbidraget kan sökas av förening som vill etablera sig som stödberättigad hos Region Kalmar län eller av förening vars verksamhet inte är så omfattande. Bidrag utgår med högst 25 000 kronor.
  • Organisationsbidraget riktar sig till föreningar med en lite större omfattning på sin verksamhet. Här bedöms föreningen efter sin utåtriktade verksamhet, sitt utvecklingsarbete och sitt påverkansarbete. Bidrag utgår med högst 50 procent av budgeterade kostnader.

De föreningar som har sökt 25 000 kronor eller mindre, men gjort sin ansökan på ansökningsblanketten för organisationsbidrag, har sorterats under riktlinjerna för grundbidraget.

Beslut om fördelning av 2024 års grundbidrag och organisationsbidrag - protokoll från regionala utvecklingsnämnden, § 9 (regionkalmar.se)

Aktivitetsbidrag till funktionshinderorganisationer

Den 22 maj fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om att aktivitetsbidraget för funktionshinderorganisationerna framöver ska inkluderas i organisationsbidraget.

I praktiken innebär det att anslaget för aktivitetsbidraget omfördelas till organisationsbidraget. Funktionshinderorganisationer tar med sina planerade aktiviteter i sitt ordinarie arbete med verksamhetsplan och budget och ansöker om bidrag till årets verksamhet i sin helhet. Samtliga föreningar kan fortfarande söka bidrag för sina olika aktiviteter, men de ska inte särskiljas från den ordinarie verksamheten.

Det betyder att det inte blir någon ansökningsperiod under hösten 2024, inför verksamhetsåret 2025, gällande aktivitetsbidrag.

Beslut om aktivitetsbidraget - protokoll från regionala utvecklingsnämnden, § 104 (regionkalmar.se)

Projektbidrag till särskilda satsningar – Engagemang för minskad miljöpåverkan

Efter sommaren kan exempelvis idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med flera få finansiering för att göra en miljöinsats, antingen för sina medlemmar eller för lokalsamhället där föreningen verkar. Projektet ska genomföras under 2025 inom något av områdena ”natur och biologisk mångfald”, ”hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi” eller ”minskad påverkan på klimatet”. Projektet ska skapa medvetenhet och bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för miljöfrågor.

Bidrag kan beviljas med upp till 100 procent av projektets externa kostnader, dock högst 100 000 kronor. Ansökan är öppen mellan 15 september – 15 november.

Sökande organisation behöver inte vara knuten till en miljöorganisation. Både lokala ideella organisationer och länsföreningar som är verksamma i Kalmar län kan söka bidraget.

Läs mer om projektbidrag till särskilda satsningar

Särskild utlysning - Bidrag till kulturarrangemang i våra landsbygder

Efter sommaren finns möjlighet att söka bidrag till kulturarrangemang som genomförs i Kalmar läns landsbygder. Utlysningen sker inom ramen för Region Kalmar läns kulturprojektmedel och avser arrangemang som äger rum under 2025.

Arrangemanget ska genomföras utanför centralort och utföras av professionella kulturskapare (personer som får sin huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet). Bidrag kan beviljas till externa gagekostnader för professionella kulturskapare eller andra externa kostnader som kan kopplas till arrangemanget, till exempel hyra av lokal, kostnad för ljud- och ljusteknik och resor.

Bidrag kan beviljas med upp till 100 procent av arrangemangets externa kostnader, dock högst 50 000 kronor. Ansökan är öppen mellan 1 september – 31 oktober.

Läs mer om kulturarrangemang i våra landsbygder

Organisationsbidrag till studieförbund

Den 13 juni fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om organisationsbidrag till studieförbund.

Beslut om fördelning av organisationsbidrag till studieförbund - protokoll från regionala utvecklingsnämnden, § 13 (regionkalmar.se)

Enligt riktlinjerna för organisationsbidrag till studieförbund ska stödet baseras på senast kända verksamhetsår. Med anledning av Folkbildningsrådets nya statsbidragssystem, studieförbundens minskade statliga bidrag och Region Kalmar läns pågående översyn har regionala utvecklingsnämnden fattat beslut om en tillfällig justering av riktlinjerna för 2024 års organisationsbidrag till studieförbund. Justeringen innebär att 2024 års organisationsbidrag till studieförbund baseras på ett medelvärde för verksamhetsåren 2022 och 2023. Syftet är att ge möjlighet för studieförbunden att ställa om stegvis till sina nya förutsättningar och få stabilitet under en övergångsperiod.

Beslut om tillfällig justering av riktlinjerna - protokoll från regionala utvecklingsnämnden, § 121 (regionkalmar.se)

Kontakt