Projektbidrag till särskilda satsningar

Syftet med projektbidraget är att bidra till engagemang och delaktighet i Kalmar län för att skapa klimat att växa i. Inriktningen varierar från år till år för att främja olika prioriterade utvecklingsområden i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.

En pojke omfamnas av sin morfar och mormor.

Vem kan söka projektbidrag till särskilda satsningar?

Bidraget kan sökas av ideell förening med verksamhet i Kalmar län.

Vad ska projektbidraget användas till?

Bidraget ska användas till tillfälliga och avgränsade aktiviteter utanför ordinarie verksamhet. Bidraget ska användas för att täcka kostnader som uppkommer i projektet och som normalt sett inte finns i den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara kostnader för en extern projektledare som genomför projektet, hyra för lokaler, resor eller marknadsföring.

Grundprinciper för projektbidragen

  • Satsningen bör beröra flera av länets kommuner.
  • Satsningen bör göras i samverkan och/eller skapa nätverk.
  • Bidrag utgår med högst 50% av satsningens kostnader. Övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, egenfinansiering (i form av egen tid eller kontanta medel) eller från annan aktör.
  • Beviljat bidrag betalas ut mot redovisning av upparbetade kostnader. Av beviljade medel kan 50 procent rekvireras som förskott.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.

Projektbidrag: Möten mellan generationer

År 2024 är inriktningen att främja möten mellan unga och äldre personer. Projekt som främjar möten mellan unga och äldre personer kan skapa ökad förståelse mellan unga och äldre, bryta äldres ofrivilliga ensamhet samt ge barn och unga möjlighet till fler aktiviteter och möten med andra vuxna i ett tryggt sammanhang. 

Ansökan är stängd. Sista ansökningsdag var den 29 februari

Utbetalning

Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Projektbidrag: Unga hjärta rörelse

Under år 2023 var inriktningen att främja fysisk aktivitet för barn och unga. Denna utlysning är nu stängd för ansökningar. De organisationer som blivit beviljade bidrag ska efter avslutat projekt lämna in en slutrapport samt en rekvisition med tillhörande bilagor.

Utbetalning

Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt